POH Trenčianskeho kraja vstúpi do účinnosti od 4. 1. 2014
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 12. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č

Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 12. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2013 zo 4. 12. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 4. 1. 2014.

Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce z Trenčianskeho kraja plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

SAMOSPRÁVNY KRAJSTAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015Platí od 29. 11. 2013


Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko


Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015Platí od 4. 1. 2014


Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015Platí od 15. 10. 2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim klientom pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk