Zverejnenie POH Nitrianskaho kraja a aktualizacia procesu schvalovania ostatnych POH krajov
Vo vestníku vlády SR bola dňa 30. 9. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č

Vo vestníku vlády SR bola dňa 30. 9. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013 zo 17. júna 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015, ktorá nadobúda účinnosť 15.10.2013. Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

V uplynulých dňoch boli tiež zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Žilinského a Banskobystrického kraja.

Zverejnenie záverečného stanoviska znamená, že bude nasledovať vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov odpadu a obcí.

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

SAMOSPRÁVNY KRAJ STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 15.10.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko

 

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Doplňujúce informácie

Oprávnená organizácia ENVI- PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.