NOVINKY
Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2022.
Zisti viac
Sme zamorení plastmi? Dve pätiny ľudí deklarujú, že plasty tvoria najväčšiu zložku ich domáceho odpadu
Slováci a Slovenky sa každoročne zlepšujú v triedení. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK. Zatiaľ čo v roku 2020 deklarovalo 87 % ľudí, že odpad pravidelne triedi, dnes je to už 92 %. Takmer polovica (46 %) ľudí sa popri triedení zaujíma aj o to, či alebo ako sa dá odpad po vytriedení recyklovať. Odpad triedia prevažne ľudia s vysokoškolským vzdelaním.
Zisti viac
ENVI - PAK je partner projektu pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco
ENVI - PAK bol hrdou súčasťou prvého ročníka vedomostnej hry Ekoolympiáda, ktorú pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco zrealizovalo slovenské Občianske združenie Planet Lover. Projekt hravou formou vzdelával žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Odbornou garantkou projektu bola vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.
Zisti viac
Sme súčasťou projektu Komunálny materiálový kruh
Spoločne s organizáciou Circular Shield sme rozbehli zaujímavý projekt, v ktorom aktivizujeme obce, mestské spoločnosti a obyvateľov, aby vytvorili komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera a tým oživili obehové hospodárstvo. Projekt je určený aj spoločnostiam, zaoberajúcim sa zberom a spracovaním triedeného odpadu.
Zisti viac
Oslava Dňa Zeme na Trojičnom námestí v Trnave
22. apríl každoročne patrí oslave našej planéty. Aj tento sme si pripomenuli Deň Zeme pestrým programom zameraným na environmentálne témy ako triedenie, recykláciu či zhodnocovanie odpadu. S mestom Trnava sme spoločne predstavili aj nový zelený projekt s názvom Komunálny materiálový kruh.
Zisti viac
Príjemné veľkonočné sviatky
Prajeme Vám príjemné veľkonočné sviatky
Zisti viac
K triedenému odpadu v obciach pribudne textil
Európska Únia sa dlhodobo snaží mnohými opatreniami a novými legislatívnymi pravidlami obmedziť množstvo vznikajúceho odpadu. Európska komisia predložila 30. marca tohto roka návrhy Európskej zelenej dohody na podporu udržateľných výrobkov a obehových obchodných modelov. Nová stratégia sa v rámci balíka návrhov zameriava aj na predĺženie životnosti a opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov. Zástupcovia spoločnosti ENVI - PAK sú členmi pracovnej skupiny MŽP SR, ktorá aktívne sleduje a rieši problematiku textilného odpadu.
Zisti viac
Známi knihomoli radia, čo s knihami, ktoré už nechceme
Čo s knihami, ktoré už nechceme? Nevyhadzujme ich, radšej ich vymeňme alebo darujme Aj tí najvšestrannejší čitatelia občas dostanú do daru knihu, ktorá ich nebaví. V rodine sa občas dedia knižnice čitateľov, ktorí mali úplne iný vkus ako ich potomstvo. Čo potom? Možností, ako naložiť s knihami, ktoré už jednoducho nechcete, je viacero.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V 4. ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu už 18 rokov.
Zisti viac
Medzinárodný deň lesov oslávte aktívne
S príchodom jari si od roku 2012 každoročne 21. marca pripomíname Medzinárodný deň lesov. Bol vyhlásený OSN a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.
Zisti viac