images/ilustracne/20240320_155955

OZV ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov. Ako oprávnenú organizáciu ju založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou na Slovensku.


Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky.


Výrobcom pomáhame s plnením povinností, ktoré na nich kladie zákon o odpadoch a v ich mene zabezpečujeme a financujeme triedený zber v mestách a obciach. Vzdelávame o triedení a ochrane životného prostredia.

PRO EUROPE

Sme súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO Europe, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO Europeboli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov už dlhé roky. Preto sú pre nás zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

EXPRA

V roku 2013 sme založili medzinárodnú neziskovú alianciu EXPRA, so sídlom v Bruseli, zastrešujúcu významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa v mnohých krajinách stala osvedčenou koncepciou a výrobcovia vo viac ako 30 krajinách na celom svete využívajú rozšírenú zodpovednosť výrobcov ako overený nástroj na zabezpečovanie zberu a zhodnocovania/ recyklácie odpadov z obalov.


TRANSPARENTNÝ SYSTÉM

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov – od osôb uvádzajúcich na trh obaly a neobalové výrobky, cez samosprávy zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území, zberové spoločnosti, zabezpečujúce zber a dotriedenie odpadov, až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

VZDELÁVANIE

Už od svojho vzniku vykonávame výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pre obyvateľov Slovenska. Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre svojich partnerov, učíme deti aj dospelých chrániť prírodu, predchádzať vzniku odpadu a ten, ktorý vznikne, správne triediť.

Naše služby

ZABEZPEČUJEME SYSTÉM ZBERU, ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV.

FINANCUJEME TRIEDENÝ ZBER 
V OBCIACH A MESTÁCH NA SLOVENSKU PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH.

ORGANIZUJEME VZDELÁVACIE AKTIVITY ZAMERANÉ NA PROPAGÁCIU TRIEDENÉHO ZBERU ODPADOV.

PROJEKT ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ PODPORUJÚCI ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP 
K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

images/ilustracne/zeleny-bod/zelenybod_all_left

ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.


Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.


Viac o známke ZELENÝ BOD

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Pomôžeme vám plniť si povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom.

Pokiaľ sa chcete stať klientom alebo partnerom OZV ENVI - PAK, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese envipak@envipak.sk, alebo na telefónnom čísle +421 2 333 22 710.

Vedenie ENVI - PAK

Na riadení organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK sa rovnakým dielom podieľajú výlučne výrobcovia obalov:

Záruky

ZÁRUKA PLNENIA POVINNOSTÍ

 • Našu činnosť opakovane úspešne kontrolovala Slovenská inšpekcia životného prostredia SR, ktorá overila výkon odborných činností v súlade s platnou legislatívou.
 • Dostatok triedeného materiálu potrebného na plnenie zberového podielu a plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie vám garantujeme na základe spolupráce s mestami a obcami, ako aj ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na materiálovom toku odpadov.

ZÁRUKA STABILITY

 • Na našom vedení sa podieľajú výlučne spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami aj v oblasti zabezpečovania plnenia smernice EU č. 94/62/EC (Coca Cola, Unilever, Nestlé, Mondeléz, Mattoni 1873, Tetra Pak, Henkel, Procter & Gamble), čím garantujeme stabilitu, istotu a dôveryhodnosť.
 • Sme jediná OZV s medzinárodným know-how zapojená do medzinárodných organizácií PRO Europe a EXPRA, čo našim partnerom garantuje plnenie legislatívnych povinností.

ZÁRUKA KVALITY

 • Kvalita našich vnútorných procesov bola certifikovaná integrovaným systémom manažérskej kvality podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013, čo našim klientom prináša funkčnosť a efektívnosť, orientáciu na životné prostredie a bezpečnosť dát.
 • Náš tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore, ktorí získali aj medzinárodné skúsenosti v rámci spolupráce s EXPRA. Regionálni zástupcovia poznajú úskalia implementácie zákona o odpadoch v regiónoch a vedia nastaviť triedený zber obciam a mestám na mieru.

Hodnoty spoločnosti

Našimi najdôležitejšími hodnotami sú profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť a spoľahlivosť.

VÍZIA

 • ENVI - PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom, ponúka kvalitu a spoľahlivosť.
 • Priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov na celom území Slovenska a zabezpečuje ich následné zhodnotenie/recykláciu. Riadi sa zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.

MISIA

 • ENVI - PAK podporuje triedeným zberom odpadov čistejšie Slovensko. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.
 • ENVI - PAK implementuje na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku.
 • ENVI - PAK považuje za kľúčový faktor svojej činnosti zvyšovanie environmentálneho povedomia spotrebiteľov a priemyselných subjektov a propagovanie triedeného zberu komunálneho odpadu.

images/ilustracne/potvrdenie-o-zapise-envi-pak

História

Spoločnosť ENVI - PAK vznikla 16. mája 2003. Založili ju poprední výrobcovia balených výrobkov.


1. augusta 2004 bola Ministerstvom životného prostredia zapísaná do Registra oprávnených organizácií pod číslom registrácie OO_0000001 a od tohto momentu ako oprávnená organizácia zabezpečovala triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Spoločne s výrobcami ENVI - PAK uplatňoval princíp „znečisťovateľ platí“, ktorý sa pretavil do rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako ju poznáme dnes.


Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám Ministerstvo životného prostredia SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky. Sme tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

images/ilustracne/20240320_160427

Kódex obchodného správania

Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa riadi každá moderná spoločnosť, ktorá chce byť rešpektovaná na trhu.


Spoločnosť ENVI - PAK prijatím Kódexu obchodného správania podporila svoju stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a svoju povesť spoločnosti, ktorá podniká poctivo a s ohľadom na záujmy všetkých, na ktorých jej činnosť môže mať vplyv.


V Kódexe sme nastavili najvyššie štandardy správania, ktoré prijali všetci zamestnanci spoločnosti. Medzi naše najdôležitejšie hodnoty patria profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť a spoľahlivosť. Nemenej dôležitou je starostlivosť ENVI - PAK o zákazníkov, obchodných partnerov, zamestnancov a akcionárov spoločnosti. Dodržiavaním Kódexu obchodného správania chceme dosiahnuť vyššie podnikateľské ciele a prispieť k zvyšovaniu kvality životného prostredia na Slovensku.