ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD - Vaša vstupenka k environmentálne zodpovedným výrobcom.

images/ilustracne/zeleny-bod/zeleny_bod_image

Čo je ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku.


Výrobca zapojením sa do systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe, má tiež záujem a možnosť týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že mu záleží na životnom prostredí.

images/ilustracne/Vyrobcovia_sklo

Ako sa zapojiť do systému ZELENÝ BOD?

Do systému ZELENÝ BOD*, ktorého výhradným licencorom na Slovensku je OZV ENVI - PAK, sa môže zapojiť každá spoločnosť, uvádzajúca na slovenský trh produkty a chce týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že:


 • podporuje triedený zber,
 • má záujem na osvete obyvateľstva,
 • má záujem poberať poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia a odpadov


* Pravidlá používania ochrannej známky ZELENÝ BOD sú stanovené príslušnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, Zákonom o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. Tento zákon okrem iného upravuje aj pravidlá používania ochranných známok vrátane pravidiel na ochranu ochrannej známky pred jej neoprávneným používaním.


ZELENÝ BOD si Slováci spájajú s ekologickým zmýšľaním firiem

Prieskum realizovaný prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 Slovákov ukázal, že takmer 90 % z nich triedi odpad pravidelne. Prioritne bol prieskum zameraný na znalosť ochrannej známky ZELENÝ BOD, ktorú výrobcovia zapojený do systému, uvádzajú na obaloch svojich výrobkov. 


Až 66 % opýtaných sa s ochrannou známkou ZELENÝ BOD už stretla. Vyššia znalosť ochrannej známky ZELENÝ BOD je u mužov a rastie so vzdelaním. ZELENÝ BOD pozná až 79 % vysokoškolsky vzdelaných respondentov.


Označenie ZELENÝ BOD si pri nákupoch všíma viac ako polovica Slovákov. Až 71 % z nich v prieskume uviedlo, že pri kúpe porovnateľných výrobkov uprednostnia ten, ktorý má ZELENÝ BOD. Viac ako 90 % opýtaných súhlasí, že spoločnostiam označujúcim svoje výrobky ZELENÝM BODOM, záleží na životnom prostredí.


Viac ako tri štvrtiny Slovákov vnímajú ZELENÝ BOD veľmi pozitívne alebo skôr pozitívne. 
U vysokoškolsky vzdelaných respondentov je pozitívnych odpovedí viac ako 84 %.

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Chcete používať ZELENÝ BOD na svojich obaloch?

images/ilustracne/historia

História systému ZELENÝ BOD

Systém ZELENÝ BOD vytvoril v 90. rokoch minulého storočia nemecký minister životného prostredia Klaus Töpfer. Od svojho vzniku zaznamenal veľký úspech nielen v Nemecku, ale v rámci celej Európy. Prepája jednotlivých licencorov ochrannej známky ZELENÝ BOD v Európe, ktorí si odovzdávajú svoje skúsenosti a poznatky v otázkach triedeného zberu a osvety obyvateľstva s cieľom pozitívne pristupovať k životnému prostrediu.

images/ilustracne/zamorenie_odpadom

Ľudstvo zasypané odpadom

Rast životnej úrovne obyvateľstva po celom svete vedie k väčšej produkcii odpadov. Technologický vývoj ľudstva prispieva k tomu, že veľké množstvo odpadov vzniká z materiálov, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu. Problém hromadiaceho sa odpadu a jeho likvidácie začal byť aktuálny na konci 80-tych rokov 20. storočia predovšetkým v západnej Európe. Odpad sa hromadil na skládkach, ktorých začínal byť nedostatok a zároveň sa dostala do popredia aj problematika nedostatku a lepšieho využitia nerastných surovín. Technológia zároveň pokročila do tej miery, že veľké množstvo odpadu, ktorý dovtedy končil na skládkach a biologicky sa nerozkladal, mohol byť využitý pre ďalšie spracovanie.

images/ilustracne/kontajnery_ciernobiele

Triedený zber – riešenie problému hromadiaceho sa nevyužitého odpadu

Najlepším riešením tohto problému je využiť z odpadu všetok materiál, ktorý je zužitkovateľný a nemusí skončiť na skládke. Najväčšie množstvo nevyužitého materiálu končí v odpade pochádzajúcom z domácností spotrebiteľov. Najlepší spôsob, ako využiť materiál, je zavedenie triedeného zberu odpadov od spotrebiteľov v obciach a mestách. Keďže náklady na vybudovanie takéhoto systému boli veľmi vysoké, bolo potrebné zainteresovať do riešenia tohto problému aj priemyselné spoločnosti. Preto sa zrodila myšlienka „znečisťovateľ platí“. Prvou krajinou, ktorá uviedla do života predpisy, zaväzujúce výrobcov prebrať na seba zodpovednosť za znečistenie spôsobené odpadmi z ich výrobkov, bolo Nemecko.


Dňa 28. septembra 1990 bola založená spoločnosť Duales System Deutschland GmbH. Jej úlohou bolo organizovať triedený zber a recykláciu použitých obalov od spotrebiteľov v obciach. Ako symbol tohto systému bola vytvorená obrazová ochranná známka ZELENÝ BOD.


Podobné organizácie a systémy, ktorých úlohou bolo budovať systém zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov, začali vznikať aj v ostatných krajinách Európy, v Belgicku, Francúzku, Rakúsku. V roku 1994 prijala Európska únia smernicu č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (známu ako obalová smernica). Táto smernica zaviedla pre priemyselné spoločnosti limity recyklácie pre jednotlivé komodity, z ktorých sa vyrábajú obaly (papier, plasty, sklo, kovy a drevo). To znamená, že európska legislatíva nariadila členským štátom, aby zabezpečili recykláciu a zhodnocovanie využiteľného materiálu.


ZELENÝ BOD sa v mnohých krajinách stal symbolom triedeného zberu odpadov z obalov.

images/clanky/karton_zeleny_bod

Ochrannou známkou ZELENÝ BOD prinášame mnoho ďalších benefitov

Spoločnosť ENVI - PAK ponúka právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá chce používať ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov, ktoré uvádza na trh v Slovenskej republike zmluvný vzťah, ktorý zahŕňa komplexné služby v oblasti plnenia si povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch. Súčasťou zmluvy o spolupráci je aj poskytnutie licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch svojich výrobkov. ENVI - PAK ponúka svojim klientom okrem licenčnej ochrannej známky ZELENÝ BOD mnoho ďalších benefitov:

 • plnenie povinností, vyplývajúcich zo Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 • podporu v oblasti odborného know-how,
 • podporu pri zastupovaní záujmov klienta.

Viac o službách pre firmy

images/ilustracne/pravo

Právny rámec

V ponímaní slovenského pohľadu v rámci existencie len službových tried medzinárodnej ochrannej známky ZELENÝ BOD – osoba zúčastnená na systéme ZELENÝ BOD v Slovenskej republike označuje svoje obaly ako dôkaz/informáciu o tom, že s týmto daným konkrétnym obalom je priamo spojená služba poskytovaná spoločnosťou ENVI - PAK a.s. v systéme zberu a triedenia odpadu. Teda nie hocijaká, aj keď legálna separácia a spracovanie odpadu, ale unikátna zodpovedná práca poskytovaná v podobe služieb renomovanou spoločnosťou ENVI - PAK a.s., známou verejnosti.


Stanovisko Úradu priemyselného vlastníctva SR znie: „Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t. j. identifikovať tovary alebo služby jednej osoby vo vzťahu k tovarom alebo službám iných osôb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.“

images/ilustracne/zeleny-bod/zelenybod_all_left

Základné podmienky pre udelenie licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD:

Subjekt, ktorý žiada o udelenie licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD musí:

 • byť výrobcom obalov v zmysle § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch;
 • preukázateľne plniť povinnosti stanovené národnou obalovou legislatívou (najmä plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie minimálne v rozsahu záväzných limitov podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z., viesť evidenciu v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch, informovať spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov v zmysle tohto zákona);
 • plniť podmienky používania ochrannej známky v súlade s právami, ktoré vyplývajú z práv duševného vlastníctva;
 • používať ochrannú známku ZELENÝ BOD len v schválených podobách a vyobrazeniach;
 • poskytovať pravdivé a úplné informácie o používaní ochrannej známky ZELENÝ BOD poskytovateľovi licencie pre územie Slovenskej republiky – organizácii zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

images/ilustracne/zeleny-bod/proeurope_ilustrak

PRO Europe

ENVI - PAK je akcionárom medzinárodného systému PRO Europe v Slovenskej republike. PRO Europe udelil v máji 2003 spoločnosti ENVI - PAK licenciu pre Slovensko na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD. ENVI - PAK je exkluzívnym držiteľom licencie ZELENÝ BOD pre SR, je jediný oprávnený poskytovať ochrannú známku právnickým a fyzickým osobám.


ENVI - PAK je partnerom medzinárodného systému PRO Europe v Slovenskej republike.


Spoločnosť ENVI - PAK dlhodobo vynakladá úsilie na budovanie systému triedeného zberu. Pri svojej činnosti používa ochrannú známku ZELENÝ BOD najmä vo svojom logu, označovaní propagačných materiálov, zberných nádob a podobne.


ZELENÝ BOD je spoločnou cestou k trvalo udržateľnému rozvoju. Základné informácie o organizácii nájdete na jej domovskej stránke PRO Europe.

images/ilustracne/zeleny-bod/pro_europe_mapa

ZELENÝ BOD vo svete

Celá Európa triedi odpad. Pre milióny obyvateľov starého kontinentu je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie a čistejšie. Registrovaná obrazová ochranná známka ZELENÝ BOD je známa vo viac ako 30 európskych krajinách, ako i v Kanade. Vo všetkých krajinách je prejavom zodpovedného prístupu spoločnosti, výrobcu alebo distribútora k životnému prostrediu a triedeniu odpadu v mestách a obciach.


Združenie PRO Europe (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), založené v roku 1995, je zastrešujúcou organizáciou európskych programov pre využitie odpadov z obalov a má právo uzatvárať s tretími osobami licenčné zmluvy na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na území Slovenskej republiky, ktorá požíva na území Slovenskej republiky status ochrannej známky s dobrým menom. Prístup k triedenému zberu zabezpečovanému členmi združenia PRO Europe má v súčasnosti na svete približne 300 miliónov obyvateľov.


Členovia PRO Europe: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, HolandskoIzrael, Írsko, LitvaLotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, MaltaNemecko, Nórsko, Poľsko, PortugalskoRakúsko, RumunskoSeverné Macedónsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia.


Partneri PRO Europe: Severná Amerika (Kanada, Mexiko, USA).