POMÁHAME VÝROBCOM PLNIŤ POVINNOSTI S ODPADOM

Rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá výrobcom povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Túto povinnosť majú všetci výrobcovia obalov 
a neobalových výrobkov.


Zákon o odpadoch umožňuje každému výrobcovi plniť povinnosti prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, resp. OZV.

images/ilustracne/Vyrobcovia_sklo

Ste alebo nie ste výrobcom obalov alebo neobalových výrobkov?

Jednoduchý test s 5 otázkami vám dá okamžitú odpoveď na to, či sa povinnosti výrobcov vzťahujú aj na vás.

images/ilustracne/pre_firmy

Pomôžeme vám plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom:

 • zber odpadov a ich zhodnocovanie a recyklácia pre všetky druhy obalov a neobalov (výrobky vyrobené z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast),
 • výpočet trhového a zberového podielu,
 • registrácia výrobcov v registri výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov 
a oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do registra,
 • vedenie evidencie a ohlasovanie sumarizovaných údajov,
 • informovanie o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Naše služby výrobcom nad rámec zákona o odpadoch:

 • poskytovanie práva na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod na obaloch na území SR,
 • výpočet úspory emisií a CO2 (Certifikát CO2)
 • spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
 • spoluprácu a aktívnu pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z prevádzok.

Odborné poradenstvo pri:

 • vedení prvotnej evidencie,
 • registrácii podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,
 • zasielaní potrebných hlásení podľa platných právnych úprav,
 • označovaní obalov,
 • zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov v iných štátoch EÚ pri exporte výrobkov.

Praktické služby:

 • elektronické podávanie výkazov,
 • sledovanie legislatívnych zmien a hájenie záujmov klientov,
 • audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta,
 • bezplatné odborné semináre a školenia.

Právné poradenstvo:

 • v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského ako aj medzinárodného práva,
 • zabezpečovanie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov,
 • zabezpečenie oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektroodpadu,
 • pri riešenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd – analýzu rizík a vypracovanie ponuky na finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody.

images/ilustracne/podavanie_vykazov

Register výrobcov

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo písomnú žiadosť o zápis do príslušného registra výrobcov pred uvedením vyhradeného výrobku na trh.


Pokiaľ výrobca nie je zapísaný v registri, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v SR.

Pokiaľ nie ste registrovaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, obráťte sa na nás: customer@envipak.sk a my vám zabezpečíme registráciu i plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Pokiaľ chcete zistiť, či ste zapísaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, resp. skontrolovať, či sú všetky vaše údaje správne, môžete tak urobiť na internetových stránkach:

Referencie

"Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI - PAK , ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera."

Kofola, a. s., Rajecká Lesná

"Keďže portfólio výrobkov našej spoločnosti tvoria nealkoholické nápoje balené prevažne do plastových a tetrapakových obalov, nesieme o niečo vyššiu zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia. Vďaka spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK je nám ale umožnené plniť si bezproblémovo naše záväzky v zmysle legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa environmentálnej politiky na Slovensku a v rámci EU.  Spolupráca s firmou ENVI - PAK  taktiež napomáha k zvyšovaniu ekologického povedomia našich zamestnancov."

RAUCH Slovensko, s. r. o.

"TESCO STORES SR a ENVI - PAK majú za sebou už desaťročie spolupráce a korektne nastavené vzťahy. To bol dôvod, pre ktorý TESCO uzavrelo zmluvu podľa nového zákona o odpadoch opäť s ENVI – PAK, tentokrát už ako OZV . Okrem pravidelného výkazníctva, školení a užšej kooperácii v oblasti náročnej legislatívy, obe spoločnosti zrealizovali environmentálny projekt recyklácie nepotrebných textílií. Nepotrebné odevy sa tak nedostali na skládku, ale na ďalšie využitie."

TESCO STORES SR, a.s.

"Spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití. Doterajšiu spoluprácu hodnotíme na vysokej profesionálnej i odbornej úrovni, pozitívne hodnotíme pravidelné informácie o zmenách v legislatíve a upozorňovanie na kvartálne zasielanie výkazov. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností, sa môžeme kedykoľvek s dôverou obrátiť na pani Kubovú, ktorá nám ochotne a profesionálne poradí."

THYMOS, spol. s.r.o.

"Pre každú slušnú spoločnosť je plnenie si legislatívnych povinností v akejkoľvek oblasti samozrejmosťou. Pre nás tomu nie je inak ani v oblasti životného prostredia. Pri výbere OZV je dôležité mať istotu, že si svoje povinnosti splníme. Preto sme si vybrali spoločnosť ENVI - PAK. Týmto výberom sme nezískali len túto garanciu, ale aj benefity v podobe legislatívneho servisu a školení. Oceňujeme aj veľmi viditeľné pôsobenie spoločnosti ENVI - PAK smerom k informovanosti, vzdelávaniu a enviroedukácii širokej verejnosti."

MILSY a. s.

"Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o., sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s príslušnými certifikátmi. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania voči životnému prostrediu a spoločnosti. O našom environmentálnom prístupe svedčí aj získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť z roku 2014, ktorý nám bol v roku 2020 po úspešnom audite predĺžený na ďalšie tri roky. Vďaka OZV ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a ústretovú pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Rovnako vyzdvihujeme aktívnosť OZV ENVI - PAK pri podpore systému zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach a za propagáciu separácie odpadov medzi širokou verejnosťou."

CANON SLOVAKIA s. r. o.

Často kladené otázky

Od roku 2004 sme boli prvá oprávnená organizácia v SR. Dňa 20. apríla 2016 nám bolo vydané rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, na základe ktorého od 1. júla 2016 vykonávame svoju činnosť ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie:

• výrobca elektrozariadení,

• výrobca batérií a akumulátorov,

• výrobca obalov,

• výrobca vozidiel,

• výrobca pneumatík,

• výrobca neobalového výrobku.

Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,
c) dováža a uvádza na trh balené výrobky,
d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),
e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha),
f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.

V zmysle § 27 ods. 4 Zákona o odpadoch výrobca obalov musí plniť povinnosti v oblastiach:

• zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie,

• informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu,

• registrácia výrobcov v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,

• oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku,

• zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,

• vedenie a uchovávanie evidencie,

• ohlasovanie a uchovávanie sumarizovaných údajov,

výpočet zberového a trhového podielu,

• zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu.

Zákon umožňuje výrobcovi obalov plniť záväzné limity ustanovené pre zhodnocovanie a recykláciu dvoma spôsobmi:

 1. INDIVIDUÁLNE: výrobca môže tieto záväzné limity plniť sám vlastnými silami bez zmluvného vzťahu s inými osobami (napr. ak ide o odpady z obalov z výrobkov, ktoré sa použili len v rámci prevádzok výrobcu).
 2. PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV): výrobca uzatvorí zmluvu s organizáciu zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu.

Organizáciu zodpovednosti výrobcov môžu založiť iba výrobcovia vyhradených výrobkov. OZV na svoju činnosť potrebuje mať udelenú platnú autorizáciu od MŽP SR. Bez nej nemôže vykonávať svoju činnosť. Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov má právo plniť povinnosti za výrobcov zapojených do svojho systému.

Výška príspevkov do systému ENVI - PAK je odvodená od množstva obalov, ktoré naši klienti uvádzajú na trh. Z týchto prostriedkov následne v zmysle zákona hradíme triedený zber v obciach na základe zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami.

ENVI - PAK funguje na neziskovom princípe – všetky peniaze pochádzajúce od klientov sú investované späť do systému na jeho zefektívnenie.

Plnenie povinností zabezpečujeme prostredníctvom zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami. Dlhodobo sa venujeme podpore a financovaniu triedeného zberu odpadov v obciach a mestách.

Spoločnosť ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zverejňuje vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností spolu s cenníkom na plnenie vyhradených povinností v zmysle § 28 ods. 4 písm. ac) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:


Ak sa výrobca rozhodne plniť si povinnosti individuálne, musí okrem všetkých povinností uvedených v § 27 ods. 4 zákona plniť aj nasledujúce povinnosti:

 • vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
 • dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
 • uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
 • vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
 • predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov a informácií,
 • bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
 • doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
 • zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
 • uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
 • oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
 • plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu ,
 • oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra.

Všetky tieto povinnosti môže povinná osoba preniesť na organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá jej splní všetky povinnosti, ktoré v zmysle zákona o odpadoch výrobca má.

Sme exkluzívnym partnerom spoločnosti PRO EUROPE na Slovensku a sme jediní, kto môže poskytnúť oprávnenie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD tretím stranám. Zmluva medzi PRO EUROPE a OZV ENVI - PAK je uzatvorená na dobu neurčitú.

Označovanie obalov nie je podľa zákona povinné. Pokiaľ výrobca označuje obaly, musí byť materiálové zloženie obalu označené v súlade s osobitným predpisom (Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov č. 373/2015 Z. z.).


Obal môže byť označený aj údajom o spôsobe nakladania s ním. Označenie musí byť viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu.

Ak nie je jasné, či konkrétny výrobok je alebo nie je obalom, treba o rozhodnutie požiadať Ministerstvo životného prostredia SR.

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Máte otázku, zaujímavú ponuku alebo potrebujete poradiť?