Legislatíva
Odpady
Registre výrobcov vyhradených výrobkov
Vyhlášky a iné právne predpisy
Program odpadového hospodárstva (POH)
Obaly
Odpady - legislatíva EÚ
Elektrozariadenia a elektroodpad
Batérie a akumulátory – legislatíva EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. 9. 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS – 2006/66/EC
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. 3. 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na komisiu – 2008/12/EC
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. 11. 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie batérií a akumulátorov na trh – 2008/103/EC
Rozhodnutie Komisie z 29. 9. 2008, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom - 2008/763/ES
Rozhodnutie Komisie z 5. 8. 2009 týkajúce sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES – 2009/603/ES
Rozhodnutie Komisie z 25. 11. 2009 o zriadení dotazníka na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch – 2009/851/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení