POMÁHAME OBCIAM SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADMI

 • Manažujeme a plne financujeme triedený zber v obciach a mestách na Slovensku podľa zákona o odpadoch.
 • Zefektívňujeme fungovanie systémov triedeného zberu v obciach a mestách.
 • Vzdelávame a motivujeme občanov v oblasti ochrany životného prostredia, predchádzania vzniku odpadu a správneho triedenia odpadu.

images/ilustracne/kontajnery_farebne_1

Komplexné služby pre mestá a obce

 • Zber odpadov 
  Zabezpečujeme kompletnú cestu odpadu od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.
 • Podpora vzdelávania
  Vzdelávame obyvateľstvo v oblasti správneho triedenia odpadov z domácností.
 • Financovanie triedeného zberu
  Výrobcovia prostredníctvom nás, organizácie zodpovednosti výrobcov, financujú v obciach a mestách všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzajú z domácností, bez ohľadu na jeho množstvo. Zaraďujeme sem papier, sklo, plast, kovové obaly, drevo a kompozity na báze lepenky (nápojové kartóny).
 • Kvalifikované poradenstvo
  Zástupcom miest a obcí zabezpečujeme poradenstvo v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ale aj v zákone o odpadoch.

Financovanie triedeného zberu odpadov

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je aj ENVI - PAK.


V mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečujeme systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu. Ako OZV hradíme náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.


Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku. To prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch – čím viac odpadu obec alebo mesto vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zvyšného zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci je tak pre obce a občanov bezplatný.


V spolupráci s obcou alebo mestom a zberovou spoločnosťou nastavujeme efektívny systém zberu, triedenia a zhodnotenia triedeného odpadu. Vieme, koľko stojí triedený zber, pretože máme dlhoročné skúsenosti s jeho fungovaním a spolupracujeme s mnohými partnermi v odpadovom hospodárstve - združeniami, technickými službami a zberovými spoločnosťami.


Okrem financovania odpadov máme na starosti aj osvetu v oblasti triedenia. Preto organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre partnerské obce a mestá, školíme pedagógov, aby mohli ďalej vzdelávať deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov vašej obce alebo mesta.

Prečo ENVI - PAK

Odbornosť a skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti

Komplexné riešenia

Zber, triedenie, recyklácia, správa odpadov

Zodpovednosť a udržateľnosť

Zodpovedný prístup k odpadom

Flexibilita a prispôsobivosť

Individualizované stratégie odpadového manažmentu

Priamo so samosprávami spolupracujeme už od roku 2003

 • Sme partnerom mnohých miest a obcí na Slovensku, v ktorých financujeme triedený zber.
 • Za pomoc samosprávam pri financovaní triedeného zberu sme boli ocenení Zelenou cenou VIA BONA SLOVAKIA.
 • Stoja za nami silní medzinárodní zakladatelia a garanti triedeného zberu v Európe, najväčší výrobcovia baleného tovaru na svete.Naše skúsenosti aplikujeme aj v slovenských obciach a mestách.
 • Sieť našich regionálnych a obchodných zástupcov operatívne pomáha riešiť lokálne problémy v odpadovom hospodárstve, zabezpečuje odborné poradenstvo priamo v obci alebo meste, vrátane pomoci s vypracovaním VZN.

Triediť s nami sa oplatí

 • Máme dlhoročné skúsenosti s fungovaním triedeného zberu v obciach a mestách a spolupracujeme s mnohými partnermi v odpadovom hospodárstve.
 • Spolu s obcami a mestami zvyšujeme množstvo triedeného odpadu, znižujeme počet skládok a občania ušetria. Každá tona vytriedeného odpadu, ktorá neskončí na skládke, ušetrí minimálne 30 €.
 • Školíme a vzdelávame – organizujeme bezplatné odborné vzdelávanie pre partnerské mestá a obce.
 • Učíme obyvateľov triediť odpad a šetriť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.

Rešpektujeme súčasný stav a nadväzujeme na vybudované

 • Vychádzame z aktuálneho stavu triedeného zberu v každej obci alebo meste.
 • Pomáhame obciam a mestám pri výbere zberovej spoločnosti, aby sa triedený zber mohol kontinuálne rozvíjať.
 • Akceptujeme partnerov obcí a miest – pre efektívne fungovanie triedeného zberu je dôležitá zdravá konkurencia aby zostala zachovaná rozmanitosť spoločností poskytujúcich služby zberu a triedenia odpadov, vrátane technických služieb.

Referencie

"Našu dlhodobú spoluprácu s OZV ENVI - PAK, a.s. v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (papier, plasty, sklo, kovy, VKM) môžeme k dnešnému dňu hodnotiť ako obojstranne korektnú a prospešnú, či už v oblasti komunikácie, vzdelávania občanov alebo v oblasti plnenia vzájomných záväzkov."

Banská Bystrica

"Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK, ako budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Mesto Svidník so spoločnosťou ENVI - PAK  spolupracuje už dlhodobo, najmä pri odbere vyseparovaných komodít a ENVI - PAK zabezpečoval pre mesto poradenstvo pri riešení odpadového hospodárstva v meste a v obciach, v ktorých odvoz komunálneho odpadu a aj vyseparovaných zložiek zabezpečovali Technické služby Svidník. Riešenie odpadového systému v roku 2016 bude v súvislosti s novým zákonom o odpadoch náročné. Máme však zavedený systém separácie odpadov, vybudovaný zberný dvor a tiež kompostáreň. Predpokladáme, že sa nám vrátia náklady na zberný dvor, ktoré budeme môcť použiť na zabezpečenie služieb pre obyvateľov mesta Svidník."

Svidník

"Dubnica nad Váhom spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK  už od roku 2009 a za toto obdobie sme spolu prešli viacerými úspešnými projektami. Zástupcovia spoločnosti nám operatívne s profesionálnym prístupom pomáhajú pri riešení špecifických problémov v oblasti odpadového hospodárstva. ENVI - PAK podporoval budovanie triedeného zberu v Dubnici nad Váhom, v roku 2010 vykonal analýzu vytriedených surovín a za výnimočné úspechy v odpadovom hospodárstve získalo mesto Dubnica nad Váhom viaceré ocenenia na konferencii Samospráva a triedený zber. Aj preto sa po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2016 rozhodla Dubnica nad Váhom podpísať zmluvu s ENVI - PAK, tentokrát už ako s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Aj ako OZV ENVI - PAK uhrádza včasne náklady triedeného zberu, školí detí a mládež, pravidelne pomáha vzdelávať obyvateľstvo na Dubnickej envirojari. Veľmi oceňujeme poskytovanie edukačných pomôcok do škôl, škôlok a letáky všetkým domácnostiam. Po dlhých rokoch spoločného snaženia a neformálnej spolupráci dosahuje Dubnica nad Váhom aj vďaka týmto aktivitám dobré výsledky v separovanom zbere."

Dubnica nad Váhom

"Mesto Michalovce v decembri 2015 podpísalo zmluvu o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to so spoločnosťou ENVI - PAK . Výberu uvedenej spoločnosti a podpísaniu zmluvy predchádzali rokovania s viacerými spoločnosťami, ponúkajúcimi svoje služby v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Pri rozhodovaní sme prihliadali hlavne na tieto kritéria: - ENVI - PAK je spoločnosť, ktorú založili silní a uznávaní výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktoré sú zabalené v obaloch, - uvedená spoločnosť akceptovala náklady na triedený zber vo výške predloženej mestom Michalovce, - poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti odpadového hospodárstva (odborné školenia, elektronická komunikácia, legislatívny servis, konferencie, osobná komunikácia s regionálnym zástupcom), - organizovanie odborného vzdelávania pre školy a bezodplatná realizácia osvetových kampaní týkajúca sa triedeného zberu. Mesto Michalovce začalo spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK už v roku 2010. Okrem priamej podpory, čiže pravidelného financovania triedeného zberu, si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, možnosť zúčastňovať sa bezplatných seminárov a každoročne odbornej konferencie. Aj tieto skutočnosti prispeli k výberu tejto spoločnosti. Zároveň sme si boli vedomí rizík, ktoré by nastali, ak by nedošlo k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov, čomu sme sa chceli vyhnúť. Veríme, že úspešná spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK bude pokračovať aj naďalej."

Michalovce

"Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK . Hlavnými kritériami výberu boli dlhoročné skúsenosti s triedeným zberom, sila tejto organizácie, keďže za ňou stoja za ňou veľkí výrobcovia, ako aj schopnosť uhradiť likvidáciu triedeného odpadu, najmä ak jeho objem začne rásť. Absolvovali sme osobné stretnutia, zaujímali sme sa o to, akú osvetu vedia zabezpečiť pre obyvateľov všetkých vekových skupín a aké poradenstvo prostredníctvom obchodných zástupcov ponúkajú."

Nižný Hrušov

"Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve je dôležité zázemie a sila OZV, čo ENVI - PAK pre mňa stelesňuje . Má odborné skúsenosti a odborný tím zástupcov pôsobiacich v regióne. Tí vedia poradiť, keďže veľmi dobre chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Dovolím si tvrdiť, že je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere oprávnenej organizácie."

Lipany

Často kladené otázky

Zákon o odpadoch zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). To znamená, že výrobcovia a dovozcovia sa musia postarať o výrobok od dizajnu až po odpad.


Výrobcovia a dovozcovia teda preberajú plnú zodpovednosť za triedený zber vyhradených prúdov odpadov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky) a sú povinní znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov z ich výrobkov a obalov týchto výrobkov.


V prípade obalov každý výrobca a dovozca platí poplatok organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) za obaly, ktoré uvedie na trh. Úlohou OZV je zabezpečiť systém triedeného zberu tak, aby bolo možné ich vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia.


OZV má uzatvorené zmluvy o systéme a financovaní triedeného zberu aj s obcami a mestami.


Zmluvy medzi OZV a obcami/mestami sú dohodami o systéme triedeného zberu. To znamená o tom, ako funguje triedený zber v tej ktorej obci alebo meste a koľko stojí. OZV následne hradí náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.


OZV uzatvára zmluvy aj so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel triedeného zberu.


OZV garantujú aj financovanie zberu a recyklácie obalov od výrobcov, ktorí na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa odpadmi stali až v dobe, keď už tento výrobca na trhu nepôsobí.


Systém financovania triedeného zberu vyplývajúci z nového zákona o odpadoch prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV preberajú náklady na triedený zber. Teda čím viac odpadu sa v meste/obci vytriedi, tým menej nákladov mesto/obce vynakladá na likvidáciu ostatného odpadu z miestneho poplatku.


Takýmto plnením sa zabezpečuje financovanie nákladov na triedený zber vyzbieraných odpadov v mestách a obciach, ktoré sú od týchto nákladov odbremenené. Efektívne nastavený triedený zber v obci je pre obce a občanov bezplatný.

Štandardy triedeného zberu znamenajú, že pre občanov v obciach a mestách bude vytvorená dostatočne hustá a pohodlná sieť zberných miest na triedený odpad, aby mohli triediť pohodlnejšie viac odpadu, ako doteraz. To znamená, že v obciach a mestách bude dostatočné množstvo farebných kontajnerov pre všetkých občanov. Štandardy triedeného zberu zabezpečia, aby triedený zber zložiek komunálneho odpadu v obciach fungoval efektívne a nie len formálne.


Prostredníctvom štandardov triedeného zberu sú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v obci. Štandardy určujú minimálne podmienky, resp. kapacity zberných nádob alebo vriec, ktoré musia byť k dispozícii obyvateľom obce/mesta na zber z konkrétnej zložky komunálneho odpadu.


Štandardy sú v objemových jednotkách (litroch) na jedného obyvateľa za rok a sú stanovené na jednotlivé komodity - papier, plasty, sklo, kovové obaly, ako i biologicky rozložiteľný komunálny odpad, samostatne. Prostredníctvom štandardov má obec/mesto jasne stanovené, aké minimálne množstvo nádob, resp. vriec bude potrebovať, a ako často ich bude potrebné zvážať.


Za zavedenie štandardu triedeného zberu je zodpovedná obec/mesto. Za financovanie triedeného zberu na území obce je zodpovedná OZV, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.


Štandardy triedeného zberu prinášajú poriadok aj do označovania nádob a vriec na triedený zber tak, aby bola uľahčená orientácia pre občanov, čo sa ako zbiera, aký odpad kam patrí a zároveň, aby bolo jednoduchšie organizovať celoslovenské osvetové aktivity na podporu triedeného zberu odpadov.

Do nádoby na spoločný triedený zber možno dávať spoločne plasty – obaly aj neobaly, obaly z kovov a nápojové kartóny. Ako sa zbiera priamo v konkrétnej obci je možné zistiť vo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý zväčša býva zverejnený na webovej stránke obce. Súčasne každá nádoba na spoločný zber musí byť označená príslušnou nálepkou a občania podľa nej vedia, čo môžu do nádoby triediť.


Čo sa týka druhej časti otázky, určite to nie je krok späť. Zavedením zálohového systému zberu plastových fliaš a hliníkových plechoviek došlo k výraznému poklesu množstiev v nádobách na triedený zber.


Zákon jasne definuje, kedy je možné takýto zber zaviesť – nevyhnutnou podmienkou je, aby zberová spoločnosť vedela tieto zložky zo spoločného zberu dotriediť. Netreba sa preto obávať, že by práca ľudí pri triedení odpadu vyšla nazmar.


Spoločný zber je komfortnejším systémom zberu aj pre obyvateľov, keďže nie je nutné mať v domácnosti tri nádoby, postačí jedna na všetky tri zložky.

Chybný dojem, že vytriedený odpad putuje na skládku, je spôsobený hlavne tým, že triedený zber zabezpečujú zberové spoločnosti vozidlami, ktorými zbierajú aj zmesový odpad. Tieto sa však pred každým vývozom upravia tak, aby boli vhodné aj na zber triedeného odpadu, ktorý ale nevozia na skládku, ale na dotriedenie. Ďalším dôvodom týchto mýtov je skutočnosť, že dotrieďovacie linky mnohých zberový spoločností sa často nachádzajú v areáli skládky, čo tiež podporuje tieto dezinformácie.


OZV sleduje materiálový tok odpadov od miesta jeho vzniku v obci až po umiestenie odpadu do recyklačného zariadenia a jeho následnú recykláciu. Zberová spoločnosť všetky tieto úkony musí preukazovať dokladmi od recyklátorov. V praxi to znamená, že zberové spoločnosti po dotriedení odpadu na triediacej linke zasielajú doklady, ktorými preukazujú, koľko z vyzbieraného odpadu vytriedili a ako s vytriedeným odpadom naložili – koľko odpadu bolo recyklovaného, koľko išlo na energetické zhodnotenie a bolo z neho vyrobené tuhé alternatívne palivo.


Je dané zákonom, že recyklácia je na prvom mieste v nakladaní s odpadmi, teda aj zberové spoločnosti sa snažia čo najviac odpadu zhodnotiť týmto spôsobom. Bohužiaľ, súčasné technológie neumožňujú recyklovať úplne všetko, preto aj využitie odpadu ako energetickej suroviny má svoje opodstatnenie.


Obedové boxy z polystyrénu určite patria do triedené zberu. Podmienkou je, aby boli bez jedál a potravín, nemusia byť umyté, stačí, ak sú zbavené hrubých zvyškov.

Ak je nádoba prázdna, bez plniacich plynov, môže byť vhodená do nádoby na triedený zber – či už do červenej, určenej na kovové obaly, alebo žltej, ak sa zbierajú kovové obaly spolu s plastmi. Vždy je však potrebné, aby sa z nádoby uvoľnil plniaci plyn. Ak sa totiž v nádobe nachádza ešte nejaký plyn, do triedeného zberu nepatrí, je potrebné ju odovzdať ako nebezpečný odpad.


Nádoby so zvyškami plynu sú totiž veľmi nebezpečné – zberové vozidlo odpad stláča, nádoba sa poškodí, plyn unikne do priestoru. Stačí jedna iskra a celé vozidlo sa vznieti. Takéto prípady sa bohužiaľ stali aj u nás na Slovensku, preto vás prosíme o ohľaduplnosť a dôsledné vyprázdnenie plynu pred vytriedením obalu.

Zákon o odpadoch určuje hierarchiu nakladania s odpadmi a na prvom mieste sa nachádza práve predchádzanie vzniku odpadu. To je to, k čomu je potrebné obyvateľov viesť. Dôležité je nezameriavať sa na množstvo vytriedeného odpadu, ale na celkové množstvo odpadu, ktoré domácnosti produkujú, a snažiť sa motivovať obyvateľov k tomu, aby sa odpad, ktorý je možné vytriediť, nenachádzal v zmesovom komunálnom odpade. 

Je to dostupnosť zberných nádob pre obyvateľov obce. Aby sa zvyšovalo množstvo vytriedeného odpadu, infraštruktúra triedeného zberu musí byť pre obyvateľov pohodlná.

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre:


a) papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (nápojové kartóny)

     1. v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, je to miesto zberu zmesového odpadu,

     2. v komplexnej bytovej výstavbe (bytovky) je to miesto zberu zmesového odpadu.


b) sklo

     1. v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) je to vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, je to miesto spoločného zberu zmesového odpadu,

     2. v komplexnej bytovej výstavbe (bytovky) je to miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.


OZV nie je povinná financovať výstavbu polopodzemných (polozapustených) kontajnerov.

Výrobcovia prostredníctvom OZV v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) znášajú všetky finančné náklady spojené s triedeným zberom, jeho prepravou, zhodnotením a recykláciou.


Za finančné náklady sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ani výdavky na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností.

Príslušná OZV má v prvom rade v obci povinnosť zabezpečiť triedený zber v rozsahu štandardov zberu. Štandard zberu sa vypočíta z množstiev odpadov, ktoré boli v obci vyprodukované v predchádzajúcom roku a garantujú dostatočný objem resp. rozsah vývozu. Ak sú aj napriek splneným štandardom zberu nádoby v obciach preplnené, obec by mala požiadať príslušnú OZV o schválenie mimoriadneho zvozu. V prípade schválenia OZV, zberová spoločnosť vykoná mimoriadny zber a OZV znáša finančné náklady spojené s mimoriadnym zberom v obci. 

Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Máte otázku, zaujímavú ponuku
alebo potrebujete poradiť?