NOVINKY
BRKO - ako zaviesť výnimky pre obce
Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Zisti viac
Recertifikácia potvrdila kvalitu vnútorných procesov spoločnosti ENVI-PAK
Dňa 27. februára 2013 získala spoločnosť ENVI-PAK prestížne certifikáty systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva informačnej bezpečnosti, na základe výsledkov auditu vykonaného nezávislou akreditovanou certifikačnou organizáciou ASTRAIA, s
Zisti viac
Zmena Smernice EP a Rady 94/62/ES
Dňa 7. 2. 2013 bola schválená smernica Európskej komisie 2013/2/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha č
Zisti viac
Zmeny v legislatíve integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15
Zisti viac
Zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15
Zisti viac
Posudzovanie programov odpadového hospodárstva obcí a pôvodcov odpadu v procese SEA
Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania Programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely Zákona o odpadoch č
Zisti viac
Aktualizácia VZN
Dovoľujeme si Vás informovať o nutnosti aktualizácie všeobecne záväzných nariadení v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Zisti viac
Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol od 1
Zisti viac
Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z.
Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol od 1
Zisti viac
Zmeny vo VZN obcí o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Novelou Zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, vznikli obciam nové povinnosti, ktoré je potrebné preniesť do všeobecne záväzných nariadení (ďalej „VZN“) obce
Zisti viac