NOVINKY
4. Aké povinnosti špecifikuje návrh zákona o odpadoch pre nakladanie s plastovými obalmi pre tekuté čistiace a dezinfekčné prostriedky?
Je dôležité rozlišovať, či ide o obaly naplnené nebezpečnými látkami alebo látkami, ktoré nie sú nebezpečné
Zisti viac
3. Ako je v návrhu zákona o odpadoch definovaný výrobca, pre ktorého sa tovar balí?
Návrh zákona o odpadoch zavádza pojem (definíciu) „výrobca vyhradeného výrobku“, ktorým je aj výrobca obalov
Zisti viac

2. Čo znamená pojem „rozšírená zodpovednosť výrobcov“ (RZV)?

Čo skratka RZV presne znamená? Na koho a čo sa vzťahuje? Čo je jej cieľom? Akým spôsobom je možné plniť povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy?
Zisti viac
1. Aké povinnosti vyplývajú z návrhu zákona o odpadoch pre malé prevádzky uvádzajúce na trh výrobky, ktoré sa balia, pričom množstvo obalov je do 200 kg?
Podľa aktuálne platného zákona č. 119/2010 o obaloch povinné osoby, ktoré uvedú na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok, nie sú povinné plniť záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
Zisti viac
Zákon o obaloch v praxi
TERMÍNY A MIESTA KONANIA: •    29. 4. 2015 Bratislava: ENVI-PAK, a
Zisti viac
Zákon o obaloch v praxi - Výkazy
  Doba trvania: 10:00 - 13:00 Termíny a miesta konania:  BRATISLAVA 12
Zisti viac
Legislatíva odpadového hospodárstva SR aj EÚ smeruje k zmenám
Legislatíva odpadového hospodárstva je živou témou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na pôde Európskej únie
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch bol odoslaný do NRSR
Po tom, čo Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol návrh zákona 7
Zisti viac
Odpovede na Vaše otázky k novému zákonu o odpadoch nájdete v klientskej zóne
Pripravovaný nový zákon o odpadoch, schválený vládou SR 17.12.2014, prinesie so sebou niekoľko zásadných zmien
Zisti viac
Odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnil odborný seminár k návrhu nového Zákona o odpadoch určený výrobcom a dovozcom
Zisti viac