NOVINKY
2. Čo bude znamenať prijatie nového zákona o odpadoch pre súčasné systémy triedeného zberu?
Najčastejšou otázkou vzťahujúcou sa na nový zákon o odpadoch, ktorá rezonovala medzi účastníkmi konferencie Samospráva a triedený zber 2014, bola otázka, aký dopad bude mať nový zákon o odpadoch na súčasný triedený zber v mestách a obciach a ako sa dotkne obecných a mestských rozpočtov?Na základe odpovedí účastníkov panelovej diskusie, ktorými boli predstavitelia ministerstva, výrobcov, miest a obcí i zberových spoločnosti, môžeme odpovedať, že:návrh zákona dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach tak, ako je uvedené v § 28 ods
Zisti viac
3. Budú obce, po prijatí nového zákona o odpadoch, prispievať zo svojich rozpočtov výrobcom na triedený zber?
Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný. Nový systém financovania triedeného zberu prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch a to hneď 2 krát
Zisti viac
4. Ako bude zabezpečené financovanie triedeného zberu v prípade neobalových materiálov, ako napríklad noviny a časopisy?
Financovanie „neobalovej“ časti triedeného zberu bude podľa návrhu nového zákona o odpadoch zabezpečené prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zabezpečovať i financovanie triedeného zberu obalov v danom meste/obci
Zisti viac
5. Čo to je autorizácia, prečo sa zavádza pre organizácie zodpovednosti výrobcov, čo bude znamenať pre obce a mestá?
Autorizácia je proces, ktorá v zmysle nového zákona o odpadoch zabezpečí, že financovanie triedeného zberu v mestách a obciach budú môcť zabezpečovať len dôveryhodné a dostatočne finančne a odborne silné spoločnosti, tak aby triedený zber v mestách a obciach fungoval bez problémov
Zisti viac
6. Čo je Koordinačné centrum a aká bude jeho úloha?
Koordinačné centrá budú subjekty združujúce výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujúcich nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu (elektroodpad, obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory
Zisti viac
16. V čom bude spočívať povinný audit spoločnosti?
Podľa návrhu nového zákona o odpadoch bude organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) zo zákona povinná pravidelne vykonávať audit zastúpených výrobcov (tzn
Zisti viac
15. Ako bude vyzerať nový informačný systém odpadového hospodárstva?
Návrh nového zákona o odpadoch prináša vytvorenie nového Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) v takej podobe, aby bolo možné sledovanie nakladania s jednotlivými prúdmi odpadu, t
Zisti viac
14. Aké je postavenie neobalových výrobkov v návrhu nového zákona o odpadoch?
Návrh nového zákon o odpadoch so sebou prináša nové definície a pojmy, medzi inými aj novú definíciu „výrobcu neobalového výrobku“, začlenenie výrobcov neobalových výrobkov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj niektoré nové povinnosti pre týchto výrobcov, ktorí budú uvádzať neobalové výrobky na trh v Slovenskej republike
Zisti viac
13. Aké povinnosti pre výrobcu/dovozcu vyplývajú z návrhu nového zákona o odpadoch?
Podľa návrhu nového zákona o odpadoch, sa pod pojmom výrobca rozumie aj dovozca daného vyhradeného výrobku
Zisti viac
12. Aké zmeny týkajúce sa elektrozariadení a elektroodpadu prináša nový zákon o odpadoch?
V návrhu nového zákona o odpadoch je implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Zisti viac