NOVINKY
Zborník z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013
Zborník z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 
Zisti viac
Posudzovanie programov OH obcí a pôvodcov odpadu v procese SEA
Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely zákona o odpadoch č
Zisti viac

Zverejnenie POH Nitrianskeho kraja a aktualizácia schvaľovania POH ostatných krajov

Vo Vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013.
Zisti viac

Zákon o zmene organizácie štátnej správy

Dňa 1. 10. 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zisti viac

Schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Dňa 26. 9. 2013 bola na 75. schôdzi vlády SR schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z.
Zisti viac
Vplyv miery znečistenia na efektivitu zberu
Jedným z často diskutovaných problémov miestnych samospráv je separovaný zber a predovšetkým náklady na jeho prevádzkovanie
Zisti viac

Verejná konzultácia smerníc EÚ upravujúca oblasť odpadov

V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov.
Zisti viac
Schválený legislatívny zámer zákona o odpadoch vládou SR
Dňa 3. 7. 2013 bol na 66. schôdzi vlády SR schválený Legislatívny zámer zákona o odpadoch
Zisti viac

Návrh novely zákona č. 17/2004 z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona
Zisti viac
Rozhovor v RTVS s Ing. Romanom Vandákom
Čo si myslia mladí ľudia o triedení odpadu, našom vzťahu k životnému prostrediu a aké je naše environmentálne povedomie a legislatívne znalosti sa redaktorka slovenského rozhlasu pozhovárala s Ing
Zisti viac