NOVINKY
Ministerstvo schválilo vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia SR schválilo sedem vykonávacích predpisov k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.
Zisti viac
Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Predmetom vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu
Zisti viac
Usmernenia pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1
Zisti viac
Aktuálne v TV Ružinov - diskusia o odpadoch
Slovenské domácnosti sa učia triediť papier, sklo, plasty i kovy. Deväť z desiatich Slovákov si uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité
Zisti viac
Aktuálne v Obecných novinách - Príloha o odpadovom hospodárstve
Príloha sa venuje kritériám výberu budúcej organizácie zodpovednosti výrobcov
Zisti viac
TA3 - Analýzy a trendy - Ako vytriediť viac odpadu
Celý priebeh diskusnej relácie:
Zisti viac
Zoznam katastrálnych území a ich častí, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach
Zisti viac
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020
Dňa 14. októbra 2015 Vláda Slovenskej republiky schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“)
Zisti viac
18. Integrácia aktuálneho systému triedeného zberu do systému kolektívneho nakladania
Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom
Zisti viac
17. Ako stanoviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2016
Rok 2016 bude rokom zmeny vo financovaní odpadového hospodárstva v obciach a mestách
Zisti viac