ZELENÝ BOD
ČO JE ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka 

Obal označený ochrannou známkou „ZELENÝ BOD“ patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.

Pravidlá používania ochrannej známky sú stanovené príslušnými právnymi predpismi v SR, Zákonom o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. Tento zákon okrem iného upravuje aj pravidlá používania ochranných známok vrátane pravidiel na ochranu ochrannej známky pred jej neoprávneným používaním.

 

Zobrazenie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na obale výrobku predstavuje zapojenie tohto obalu do systému zberu odpadov z obalov (vrátane zberu od spotrebiteľov), jeho separovania, zhodnocovania a recyklácie v súlade so Smernicou Európskej komisie ES 94/62/EC a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.

Používanie známky na výrobkoch nie je povinné, je to dobrovoľné označenie. Žiadna legislatíva ani iné pravidlá nepredpisujú výrobcom používať tento symbol na obaloch výrobkov. Výrobca, ktorý nepoužíva ochrannú známku si môže taktiež bez akýchkoľvek obmedzení plniť povinnosti vyplývajúce z legislatívy. 

Kedy a prečo je používanie ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku nelegálne?

Subjekty, ktoré na Slovensku používajú túto registrovanú ochrannú známku na obaloch výrobkov bez vedomia a súhlasu spoločnosti ENVI-PAK a.s., porušujú práva majiteľa ochrannej známky chránené tak medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj vnútroštátnymi predpismi – zákonom č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Spoločnosti sa týmto vystavujú riziku uplatnenia práv na ochranu ochrannej známky súdnou cestou.

Ako legálne používať ochrannú známku „ZELENÝ BOD“?

Spoločnosť OZV ENVI - PAK a.s. ponúka nasledovné dve možnosti riešenia:

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. ponúka Vašej spoločnosti zmluvný vzťah na základe Zmluvy o spolupráci, ktorý zahŕňa komplexné služby v oblasti plnenia si povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch. Súčasťou zmluvy o spolupráci je aj možnosť používať registrovanú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ na obaloch svojich výrobkov, prostredníctvom poskytnutej licencie na používanie ochrannej známky „ZELENÝ BOD“.

V rámci zmluvného vzťahu ponúkame komplexný servis, ktorý spočíva v:

  • Plnení povinností, vyplývajúcich zo Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a nasl. právnych úprav
  • Podpore v oblasti odborného know-how
  • Podpore pri zastupovaní záujmov klienta

2. Ukončenie používania ochrannej registrovanej známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch Vašich výrobkov na území Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie Vám veľmi ochotne poskytnú odborní pracovníci OZV ENVI-PAK.

ZELENÝ BOD VO SVETE

Združenie PRO EUROPE (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), založené v roku 1995, je zastrešujúcou organizáciou európskych programov pre využitie odpadov z obalov pričom má právo uzatvárať s tretími osobami licenčné zmluvy na používanie ochrannej známky „ZELENÝ BOD“, ktorá požíva na území Slovenskej republiky status ochrannej známky s dobrým menom. Prístup k triedenému zberu zabezpečovanému členmi združenia PRO EUROPE má v súčasnosti na svete približne 300 miliónov obyvateľov.

Belgická vlajka Belgicko

Kanadská vlajka Kanada

Portugalská vlajka Portugalsko

Bulharská vlajka Bulharsko

Vlajka Litvy Litva

Rakúska vlajka Rakúsko

Česká vlajka Česká republika

Vlajka Lotyšska Lotyšsko

Rumunská vlajka Rumunsko

Vlajka Cypru Cyprus

Vlajka Luxemburgu Luxembursko

Slovinská vlajka Slovinsko

Estónska vlajka Estónsko

Maďarská vlajka Maďarsko

Španielska vlajka Španielsko

Fínska vlajka Fínsko

Vlajka Malty Malta

Švédska vlajka Švédsko

Francúzska vlajka Francúzsko

Mexická vlajka Mexiko

Turecká vlajka Turecko

Grécka vlajka Grécko

Nemecká vlajka Nemecko

Vlajka Veľkej Británie Veľká Británia

Írska vlajka Írsko

Nórska vlajka Nórsko

USA vlajka USA

Talianska vlajka Taliansko

Poľská vlajka Poľsko

Vlajka Európskej Únie Pro Europe