NOVINKY
V prírode stále dominuje plastový odpad
Čo všetko je človek schopný a ochotný vyhodiť v prírode či v uliciach obcí?! Rečnícka otázka, ktorá sa opakuje už od leta 2019, kedy OZV ENVI - PAK iniciovala projekt Vezmi si ma. Jeho podstatou je boj s voľne pohodeným odpadom. Počas necelých dvoch rokov sa dobrovoľníkom pod hlavičkou Vezmi si ma podarilo vyzbierať 1800 vriec odpadu a ďalšie 3 tony odpadu v kontajneroch. Popri dobrovoľníckych čistiacich akciách prebehli počas leta a následne jesene 2020 prieskumy vyzbieraného odpadu v mnohých lokalitách Slovenska, ktoré ukázali, že prevládajúcim odpadom sú rôzne druhy plastu.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 4. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2020
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – Zoznam obcí 2021
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2021 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už viac ako 17 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac
Tepelné ostrovy môžu byť minulosťou
Mestské tepelné ostrovy vznikajú prehrievaním zastavaných oblastí, keďže pôvodnú plochu vegetácie prekryl asfalt a betón. Absorbujú slnečné žiarenie a mestá vykazujú výrazne vyššiu teplotu, ako má okolie.
Zisti viac
Radostné Vianoce a lepší rok 2021!
My všetci v OZV ENVI - PAK želáme Vám, našim partnerom z radov výrobcov, obcí, zberových spoločností, recyklátorov, priateľov a podporovateľov pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2021.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK plní ciele zberu aj limity recyklácie
OZV ENVI - PAK je nielen líder na trhu, ale aj spoľahlivý partner, ktorý sa správa zodpovedne voči všetkým zazmluvneným stranám. Všetci partneri si tak môžu byť istí, že budú mať splnené všetky zákonné povinnosti. Vrátane cieľov zberu, ktoré každoročne nárastovo stanovuje Ministerstvo životného prostredia SR.
Zisti viac
Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe. Môžu za to ekotrendy alebo COVID-19?
Napriek zvyšujúcemu sa konzumnému spôsobu života a vyššej ekonomickej úrovni, už druhý rok po sebe kleslo množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh. Ministerstvo životného prostredia SR každoročne zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku a rovnako údaje pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.
Zisti viac
Pridajte vaše mesto alebo obec na mapu bojovníkov proti odpadu
Ľudí, ktorí zbierajú odpad v prírode, postupne pribúda. Pod stúpajúce čísla a záujem ľudí o životné prostredie sa podpísala aj naša iniciatíva Vezmi si ma, ktorou už vyše roka upozorňujeme na problém voľne pohodeného odpadu. Svoje v tomto zohrala aj pandémia koronavírusu, počas ktorej chodia ľudia do prírody častejšie. Mnohí si už osvojili zvyk vziať si so sebou vrecia a rukavice a voľne pohodený odpad pozbierať. Projekt Vezmi si ma vyzýva k takýmto zberom už od jari. Postupne sa doň zapája čoraz viac ľudí. Tí teraz majú možnosť prihlásiť svoje mesto na Mapu bojovníkov proti odpadu.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 3. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2020.
Zisti viac