NOVINKY
TA3 - Analýzy a trendy - Ako vytriediť viac odpadu
Celý priebeh diskusnej relácie:
Zisti viac
Zoznam katastrálnych území a ich častí, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach
Zisti viac
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020
Dňa 14. októbra 2015 Vláda Slovenskej republiky schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“)
Zisti viac
18. Integrácia aktuálneho systému triedeného zberu do systému kolektívneho nakladania
Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom
Zisti viac
17. Ako stanoviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2016
Rok 2016 bude rokom zmeny vo financovaní odpadového hospodárstva v obciach a mestách
Zisti viac
16. Na čo si má dať obec pozor pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve
Problematikou podpísania viacerých zmlúv o budúcej zmluve - zákon č. 79/ 2015 z
Zisti viac
15. Prečo uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s OZV
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch , ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v legislatíve vzťahujúcej sa na odpady za posledných 14 rokov a preto je veľmi dôležité pripraviť sa na túto zmenu, tak aby bola plynulá
Zisti viac
14. Z čoho budú OZV financovať triedený zber
Nový zákon o odpadoch zavádza Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV)
Zisti viac
13. Ako budú fungovať zberné dvory podľa nového zákona o odpadoch?
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu "zberný dvor", upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme odpadového hospodárstva.
Zisti viac
A vy môžete ovplyvniť podobu balíčka obehového hospodárstva
Obehové hospodárstvo je jednou z priorít Európskej komisie, ktorá v tejto súvislosti už začala verejné konzultácie
Zisti viac