NOVINKY
Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum začatia MPK: 30.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 17.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 7.1.2013
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Pripravovaný návrh zákona o odpadoch bol dňa 13.7.2012 zaradený do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Leto 2012
V letnom vydaní Pro Europe newslettra nájdete aktuálne informácie o niektorých z nedávnych aktivít, rovnako ako pohľad na posledný vývoj v EÚ, ktorý má význam pre Pro Europe
Zisti viac

Európa efektívne využívajúca zdroje

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI)). Súčasná hospodárska, finančná a environmentálna kríza ukazuje, že Európa naliehavo potrebuje nové zdroje udržateľného hospodárskeho rastu.
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Jar 2012
Jarný newsletter poskytuje aktuálne informácie o poslednom vývoji v EÚ, ktoré majú význam pre sektor recyklácie obalov
Zisti viac
Novela vyhlášky MŽP SR k zákonu 283/2001 Z.z. o odpadoch
Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č
Zisti viac

Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch

Smernica rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalovNový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch, bol predložený Rade a postúpený Európskemu parlamentu
Zisti viac

Vyčíslili sme účinky zberu a recyklácie odpadov z obalov na životné prostredie

Triedenie a recyklácia sú všeobecne považované za činnosti priaznivé pre životné prostredie a za jednu z hlavných ciest k trvalo udržateľnému rozvoju
Zisti viac
Ak nepríde k zásadnej zmene, Slovensko nedokáže splniť ciele stanovené v Rámcovej smernici o odpadoch
Jednými z najzávažnejších cieľov, ktoré prináša implementácia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade (rámcovej smernice o odpadoch) do právneho poriadku SR, je zvýšiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý bude pripravený na opätovné použitie
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Zima 2011
Zima 2011 bola pre Pro Europe naozaj rušná. V aktuálnom newslettri nájdete informácie o nedávnych aktivitách Pro Europe a rovnako aj krátky pohľad na aktuálny vývoj v Európskej únii, ktorý je pre Pro Europe relevantný
Zisti viac