NOVINKY
18. Integrácia aktuálneho systému triedeného zberu do systému kolektívneho nakladania
Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom
Zisti viac
17. Ako stanoviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2016
Rok 2016 bude rokom zmeny vo financovaní odpadového hospodárstva v obciach a mestách
Zisti viac
16. Na čo si má dať obec pozor pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve
Problematikou podpísania viacerých zmlúv o budúcej zmluve - zákon č. 79/ 2015 z
Zisti viac
15. Prečo uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s OZV
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch , ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v legislatíve vzťahujúcej sa na odpady za posledných 14 rokov a preto je veľmi dôležité pripraviť sa na túto zmenu, tak aby bola plynulá
Zisti viac
14. Z čoho budú OZV financovať triedený zber
Nový zákon o odpadoch zavádza Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV)
Zisti viac
13. Ako budú fungovať zberné dvory podľa nového zákona o odpadoch?
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu "zberný dvor", upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme odpadového hospodárstva.
Zisti viac
A vy môžete ovplyvniť podobu balíčka obehového hospodárstva
Obehové hospodárstvo je jednou z priorít Európskej komisie, ktorá v tejto súvislosti už začala verejné konzultácie
Zisti viac
12. Na čo budú slúžiť štandardy triedeného zberu?
Pre splnenie povinností a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva je nevyhnutné, aby stúplo množstvo vytriedeného odpadu, preto vykonávacie predpisy k novému zákonu o odpadoch prinesú do odpadového hospodárstva nový pojem - štandardy triedeného zberu
Zisti viac

9. Čo je Organizácia zodpovednosti výrobcov – OZV?

Čo znamená skratka OZV? Akým spôsobom je možné plniť povinnosti výrobcov, dovozcov a obcí vyplývajúce z nového zákona o odpadoch?
Zisti viac
10. Povedie nový zákon k zvýšeniu množstva triedeného odpadu?
Nový zákon o odpadoch zavádza viacero opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie množstva vytriedených odpadov
Zisti viac