NOVINKY
Nová stratégia európskej komisie pre riešenie problematiky plastového odpadu, tzv. „Zelená kniha“
V marci 2013 bola Európskou komisiou vydaná tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k novele vyhlášky č. 283/2001 z.z.
Dňa 16. 4. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č
Zisti viac
Analýza stavu triedeného zberu v mestách a obciach Slovenska za rok 2012
Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového hospodárstva v Slovenskej republike už od svojho vzniku, t
Zisti viac

Novela vyhlášky MŽP SR k Zákonu č. 283/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
Zisti viac
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zo školských jedální
Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorá priniesla viacero významných zmien i pre samosprávu
Zisti viac
Komentované znenie Zákona č. 119/2010 z.z. o obaloch
Prinášame Vám druhé Komentované znenie Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch so zapracovanými zmenami súvisiacimi s Novelou zákona o odpadoch č
Zisti viac
BRKO - ako zaviesť výnimky pre obce
Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Zisti viac

Recertifikácia potvrdila kvalitu vnútorných procesov spoločnosti ENVI-PAK

Dňa 27. februára 2013 získala spoločnosť ENVI-PAK prestížne certifikáty systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva informačnej bezpečnosti, na základe výsledkov auditu vykonaného nezávislou akreditovanou certifikačnou organizáciou ASTRAIA, s
Zisti viac
Zmena Smernice EP a Rady 94/62/ES
Dňa 7. 2. 2013 bola schválená smernica Európskej komisie 2013/2/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha č
Zisti viac
Zmeny v legislatíve integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15
Zisti viac