NOVINKY
12. Na čo budú slúžiť štandardy triedeného zberu?
Pre splnenie povinností a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva je nevyhnutné, aby stúplo množstvo vytriedeného odpadu, preto vykonávacie predpisy k novému zákonu o odpadoch prinesú do odpadového hospodárstva nový pojem - štandardy triedeného zberu
Zisti viac

9. Čo je Organizácia zodpovednosti výrobcov – OZV?

Čo znamená skratka OZV? Akým spôsobom je možné plniť povinnosti výrobcov, dovozcov a obcí vyplývajúce z nového zákona o odpadoch?
Zisti viac
10. Povedie nový zákon k zvýšeniu množstva triedeného odpadu?
Nový zákon o odpadoch zavádza viacero opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie množstva vytriedených odpadov
Zisti viac
11. Ako bude prebiehať zrušenie Recyklačného fondu podľa nového zákona o odpadoch?
Na základe zákona o odpadoch, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 17
Zisti viac
7. Ako upravuje návrh zákona o odpadoch nakladanie s nečistotami a prímesami, ktoré sa nachádzajú v triedenom zbere?
Je úplne prirodzené, že súčasťou triedeného zberu bývajú i prímesi a nečistoty, preto je potrebné sa s nimi vysporiadať
Zisti viac
8. Zber drobného stavebného odpadu
Návrh zákona o odpadoch prináša zmenu v pohľade na zvoz a nakladanie s drobným stavebným odpadom
Zisti viac
1. Prečo potrebujeme nový zákon o odpadoch?
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky na modernú legislatívnu normu
Zisti viac
2. Čo bude znamenať prijatie nového zákona o odpadoch pre súčasné systémy triedeného zberu?
Najčastejšou otázkou vzťahujúcou sa na nový zákon o odpadoch, ktorá rezonovala medzi účastníkmi konferencie Samospráva a triedený zber 2014, bola otázka, aký dopad bude mať nový zákon o odpadoch na súčasný triedený zber v mestách a obciach a ako sa dotkne obecných a mestských rozpočtov?Na základe odpovedí účastníkov panelovej diskusie, ktorými boli predstavitelia ministerstva, výrobcov, miest a obcí i zberových spoločnosti, môžeme odpovedať, že:návrh zákona dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach tak, ako je uvedené v § 28 ods
Zisti viac
3. Budú obce, po prijatí nového zákona o odpadoch, prispievať zo svojich rozpočtov výrobcom na triedený zber?
Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný. Nový systém financovania triedeného zberu prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch a to hneď 2 krát
Zisti viac
4. Ako bude zabezpečené financovanie triedeného zberu v prípade neobalových materiálov, ako napríklad noviny a časopisy?
Financovanie „neobalovej“ časti triedeného zberu bude podľa návrhu nového zákona o odpadoch zabezpečené prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zabezpečovať i financovanie triedeného zberu obalov v danom meste/obci
Zisti viac