NOVINKY
Aktualizácia VZN
Dovoľujeme si Vás informovať o nutnosti aktualizácie všeobecne záväzných nariadení v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Zisti viac

Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z.

Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol zákon č. 362/2012 Z. z.
Zisti viac
Zmeny vo VZN obcí o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Novelou Zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, vznikli obciam nové povinnosti, ktoré je potrebné preniesť do všeobecne záväzných nariadení (ďalej „VZN“) obce
Zisti viac
Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie
Dňa 19. 10. 2012 bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená novela zákona o odpadoch, ktorá bola dňa 7
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch a jej vplyv na povinnosti samospráv
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Pro Europe Newsletter - Jeseň 2012
V newsletteri nájdete aktuálne informácie o niektorých nedávnych aktivitách Pro Europe, rovnako ako i pohľad na vývoj v legislatíve EÚ, ktorá má význam pre členské štáty
Zisti viac
Momentálne neprebiehajú žiadne MPK týkajúce sa odpadov z obalov
Prehľad ukončených medzirezortných pripomienkových konaní nájdete na tejto adrese: http://www
Zisti viac
Novela zákona rieši chýbajúce časti transpozície smernice, nie však úplne
Pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch Dňa 5
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch a o obaloch
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum začatia MPK: 13.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 2.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 1.1.2013
Zisti viac