ENVI-PAK podal hlásenie o plnení limitov za rok 2011

Dňa 28. februára 2012 oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila na základe platnej legislatívy (podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v súlade s § 1 písm. e) vyhlášky č. 91/2011 Z.z.) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2011.

V tomto hlásení sú uvedené sumarizované údaje za obdobie roku 2011, ktoré preukazujú splnenie zákonnej povinnosti povinných osôb zapojených do systému ENVI-PAK za objemy obalov, ktoré boli oprávnenej organizácii ENVI-PAK za rok 2011 nahlásené.  

ENVI-PAK splnil záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie za všetkých svojich klientov.

Až 44,93 % vyzbieraných, zhodnotených a zrecyklovaných obalov v roku 2011 pochádzalo z komunálneho odpadu domácností slovenských miest a obcí zapojených do systému priamej finančnej podpory separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku.