ENVI-PAK vystúpil na seminári k novej európskej smernici o odpadoch

Cieľom bola výmena informácií a zvýšenie povedomia o novej rámcovej smernici o odpadoch (2008/98/ES)

Účasť na seminári

biproENVI-PAK 21. októbra 2010 vystúpil za prítomnosti zástupcov MŽP SR a odbornej verejnosti na workshope Európskej komisie, ktorý sa uskutočnil  s cieľom zdieľať informácie a odporúčania pri transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade do slovenskej legislatívy.

S cieľom eliminovať množstvo vznikajúceho odpadu a využívať odpad ako cennú druhotnú surovinu, prípadne zdroj energie EÚ stanovila jasné postupy (hierarchiu) pre zaobchádzanie s odpadom, predchádzania jeho vzniku, opätovného využitia odpadu a recyklácie.  Nová rámcová smernica o odpadoch (2008/98/ES), ďalej posilňuje tieto postupy, zavádza niekoľko ďalších definícií, určuje ďalšie ciele a spresňuje ustanovenia týkajúce sa plánovania odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu.

Na základe pozitívnych skúseností z projektov zaoberajúcich sa prepravou odpadov, skládkovaním, plánovaním odpadového hospodárstva a predchádzaním vzniku odpadu vykonaných počas posledných troch rokov, Európska komisia (DG Environment) spustila projekt podpory presadzovanie a výmeny informácií o implementácii rámcovej smernice o odpadoch (2008/98/ES) v 15 členských štátoch EÚ.

Okrem vysvetlenia právnych požiadaviek a cieľov politiky EÚ, sa stretnutie predstaviteľov Európskej komisie, zástupcov MŽP SR a odbornej verejnosti, ktoré sa konalo 21.októbra 2010 v Bratislave, zameralo na výmenu informácií medzi odborníkmi v oblasti odpadového hospodárstva a diskusiu o príkladoch a najlepších odporúčaniach pri transpozícii rámcovej smernice o odpadoch.

Národní, regionálni a miestni odborníci mohli získať informácie, vymeniť si skúsenosti a identifikovať možnosti ďalšieho zlepšenia v rámci Slovenska. Hana Nováková a Roman Vandák z oprávnenej organizácie ENVI-PAK predniesli príspevok „Vplyv novej rámcovej smernice o odpadoch na triedený zber v miestnych samosprávach“.