25. 05. 2012
Článok

Európa efektívne využívajúca zdroje

Európa efektívne využívajúca zdroje

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI)). Súčasná hospodárska, finančná a environmentálna kríza ukazuje, že Európa naliehavo potrebuje nové zdroje udržateľného hospodárskeho rastu.

Uznesenie (2011/2068(INI))

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI)) hodnotí, že súčasná hospodárska, finančná a environmentálna kríza ukazuje, že Európa naliehavo potrebuje nové zdroje udržateľného hospodárskeho rastu. Rastie dopyt po prírodných zdrojoch, ich nadmerné využívanie a s tým súvisiaca zmena využívania pôdy vedie k znehodnocovaniu životného prostredia, rýchlejšej zmene klímy a ničeniu obmedzeného prírodného kapitálu Zeme vrátane straty biodiverzity.

 

Prioritné opatrenia

Európsky parlament

 • vyzýva Komisiu, aby zriadila spoločné pracovné skupiny zamerané na tri kľúčové oblasti: potraviny a nápoje, bývanie a mobilitu – s cieľom čo najskôr vytvoriť akčné plány efektívneho využívania zdrojov.
 • vyzýva k odstráneniu prekážok fungovania európskeho trhu pre recykláciu a opätovné použitie, a stimulácii takéhoto trh podporou dopytu po recyklovaných materiáloch a vedľajších produktoch.
 • vyzýva k podpore výskumu a technologických inovácií s cieľom urýchliť prechod na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.
 • žiada, aby bola politika efektívneho využívania zdrojov v čo najväčšom rozsahu začlenená do všetkých ostatných politík a implementovaná na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Program pre budúci rast

 • Kroky zamerané na dosiahnutie efektívnejšieho využívania zdrojov nemožno v žiadnom prípade obmedzovať len na verejnú sféru, a preto Európsky parlament vyzýva Komisiu, členské štáty a podniky, aby založili svoje hospodárske stratégie na radikálnom zlepšení efektívnosti využívania zdrojov, ktoré bude viesť k oddeleniu hospodárskeho rastu od spotreby zdrojov.
 • Európa ako recyklujúca spoločnosť musí do veľkej miery opätovne používať a recyklovať svoj vlastný odpad a produkovať druhotné suroviny tým najúčinnejším spôsobom.

Transformácia hospodárstva

Aby sa zabránilo nadchádzajúcim problémom, ako je napríklad vzácnosť zdrojov alebo ich stúpajúce ceny, je potrebné znížiť objem využívaných zdrojov. Trhové ceny musia plne vyjadrovať mieru vzácnosti zdrojov, ako aj všetky náklady na výrobný proces.


Európsky parlament preto:

 • vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili stimuly, ktoré budú nabádať spoločnosti a verejné orgány, aby merali, hodnotili a priebežne zlepšovali svoju vodnú, pôdnu, surovinovú a uhlíkovú stopu a prijali opatrenia na rozšírenie zásady zodpovednosti výrobcu a na odstránenie prekážok, ktoré brzdia efektívne využívanie zdrojov;
 • vyzýva Komisiu, aby preskúmala príležitosti na vytvorenie celoeurópskych programov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré by motivovali výkonnosť vo všetkých členských štátoch vrátane tých, kde sú miery opätovného používania a recyklácie oveľa nižšie ako priemer EÚ;
 • naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplné vykonávanie acquis EÚ v oblasti odpadu vrátane minimálnych cieľov, a to prostredníctvom svojich vnútroštátnych stratégií a plánov predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom; opakuje, že treba ďalej rozpracovať existujúce ciele v oblasti zberu a triedenia odpadu a nastaviť ich na najvyššiu a najkvalitnejšiu obnovu materiálov v každej fáze;
 • vyzýva Komisiu a členské štáty, aby účinnejšie konali v rámci boja proti nezákonnej doprave odpadu, najmä nebezpečného odpadu, do krajín mimo EÚ, a najmä aby posilnili vhodné systémy monitorovania;
 • poukazuje na to, že viac ako 20 % potravín sa vyhadzuje ako odpad a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na výrazné zníženie odpadu z potravín;
 • vyzýva Komisiu a členské štáty, aby kládli väčší dôraz na informovanie, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, najmä pokiaľ ide o triedenie odpadu, opätovné využívanie a recykláciu, keďže vzdelávanie priamo ovplyvňuje návyky týkajúce sa efektívneho využívania zdrojov;
 • vyzýva Komisiu, aby zjednodušila acquis v oblasti odpadu pri zohľadnení hierarchie odpadu a potreby znížiť reziduálny odpad na úplné minimum; preto vyzýva Komisiu, aby do roku 2014 predložila návrhy s cieľom postupne zaviesť všeobecný zákaz skládkovania odpadu na európskej úrovni a zákaz spaľovania recyklovateľného a kompostovateľného odpadu do konca tohto desaťročia; uvedené by mali sprevádzať vhodné prechodné opatrenia vrátane ďalšieho rozvoja spoločných noriem na základe prístupu životného cyklu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala recyklačné ciele smernice o odpadoch pre rok 2020; zastáva názor, že daň zo skládkovania odpadu, ako ju už zaviedli niektoré členské štáty, by tiež pomohla dosiahnuť uvedené ciele;
 • naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvážili zriadenie centier pre inovačné technológie v záujme podpory ťažby, recyklácie a opätovného využívania užitočných zložiek z produktov ťažobného odpadu a aby uľahčili následné využívanie produktov ťažobného odpadu nachádzajúcich sa v rôznych typoch skladísk odpadu a v stavebnom priemysle, ako aj manipuláciu s týmito typmi skladísk odpadu ekologicky bezpečným spôsobom;
 • zdôrazňuje potrebu investovať do recyklácie surovín a vzácnych zemín, keďže ťažba, rafinácia a recyklácia vzácnych zemín majú vážne environmentálne dôsledky, ak sa neriadia náležitým spôsobom.

Prírodný kapitál a ekosystémové služby

 • S európskymi zdrojmi treba hospodáriť spôsobom, ktorý je strategickejší a vhodnejší z hľadiska životného prostredia; Európsky parlament zdôrazňuje, že EÚ má potenciálnu schopnosť pokrývať svoje vlastné surovinové potreby, a žiada ju, aby znížila svoju závislosť od dovozu surovín vyrobených metódami, ktoré nie sú udržateľné z hľadiska životného prostredia;
 • Priemysel členských štátov by mal čoraz viac využívať domáce suroviny; riadením domácich zdrojov by sa malo zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich plytvaniu.
 • Efektívnemu využívaniu zdrojov často bránia ťažkopádne administratívne postupy; Európsky parlament  preto vyzýva Komisiu, aby zjednodušila procesy získavania oprávnení a umožnila tak lepšiu realizáciu efektívneho využívania zdrojov. Zároveň vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili kampane zamerané na informovanie a vzdelávanie verejnosti s cieľom zvýšiť využívanie produktov vyrobených z recyklovaného odpadu.

Úplné uznesenie:

Uznesenie o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI))