04. 12. 2013

<h1>Novela zákona o odpadoch schválená NR SR</h1>

Dňa 19.10.2012 Národná rada SR schválila v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch.

paragrafDnes - dňa 19.10.2012 Národná rada SR schválila v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výsledkoch jednotlivých hlasovaní k návrhu zákona nájdete tu.

V rámci legislatívneho procesu bol návrh zákona prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (gestorský výbor). Gestorský výbor odporučil návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sa týkali najmä technických opráv a zmeny pravidiel schvaľovania poskytnutia príspevkov z Recyklačného fondu (pripomienky výboru v hlasovaní č. 92 prešli).

V druhom čítaní boli k vládnemu návrhu zákona predložené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov týkajúce sa problematiky vykupovania kanalizačných poklopov (návrhy prešli)  a sprísnenia podmienok povinnosti pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie  triedeného zberu komunálnych odpadov  pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady (návrhy neprešli).