Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch
Smernica rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch, bol predložený Rade a postúpený Európskemu parlamentu

Smernica rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch, bol predložený Rade a postúpený Európskemu parlamentu.

V článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa uvádza všeobecné vymedzenie pojmu obaly a kritériá na výklad toho, čo sa považuje za obaly a čo nie. V prílohe I k smernici sa uvádza zoznam ilustračných  príkladov uplatňovania týchto kritérií. Nový návrh reviduje a dopĺňa zoznam ilustračných príkladov na vymedzenie  pojmu obaly uvedený v prílohe I, ktoré boli predmetom rokovaní s členskými štátmi.Návrh Smernice si môžete stiahnuť na tejto linke:

Nový návrh Smernice