Recertifikácia potvrdila kvalitu vnútorných procesov spoločnosti ENVI-PAK

Dňa 27. februára 2013 získala spoločnosť ENVI-PAK prestížne certifikáty systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva informačnej bezpečnosti, na základe výsledkov auditu vykonaného nezávislou akreditovanou certifikačnou organizáciou ASTRAIA, s

Dňa 27. februára 2013 získala spoločnosť ENVI-PAK prestížne certifikáty systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva informačnej bezpečnosti, na základe výsledkov auditu vykonaného nezávislou akreditovanou certifikačnou organizáciou ASTRAIA, s.r.o., ktorý opätovne potvrdil kvalitu vnútorných procesov v spoločnosti ENVI-PAK. 

„Sme hrdí, že audit opätovne potvrdil vysokú úroveň vnútorných procesov v našej spoločnosti. Osobitne nás teší udelenie certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý máme ako jediní z oprávnených organizácií a ktorý našim klientom garantuje informačnú bezpečnosť poskytovaných údajov“, uviedla generálna riaditeľka Hana Nováková.Zavedenie integrovaného systému manažérstva kvality potvrdilo, že v oprávnenej organizácii ENVI-PAK prebieha účinné plánovanie zdrojov a rozvoja, a zároveň máme jednoznačne stanovené zodpovednosti, právomoci a postupy výkonu činností a procesov. Získavanie, analyzovanie a výmena informácií sú efektívne a na vysokej úrovni. V spoločnosti ENVI-PAK je zavedený účinný mechanizmus samokontroly a kontroly.

Za rok 2010 získala oprávnená organizácia ENVI-PAK od spoločnosti Astraia certification s.r.o. ZLATÚ LUPU za najefektívnejšie udržiavaný manažérsky systém v roku 2010. Ocenenie je pre nás motiváciou neustále nielen udržať štandard manažérskych systémov, pre ktoré je oprávnená organizácia ENVI-PAK certifikovaná, ale neustále tento štandard zdokonaľovať a zlepšovať.

zlata-lupa_smaller

 

Nezávislá akreditovaná certifikačná organizácia ASTRAIA, s.r.o. na základe auditu udelila oprávnenej organizácii ENVI-PAK tri certifikáty systému manažérstva kvality:

Systém manažérstva kvality

Podľa normy ISO 9001:2008. Norma ISO 9001 stanovuje požiadavky a hovorí o tých prvkoch, ktoré musí obsahovať každý funkčný a efektívny manažérsky systém kvality. ENVI-PAK počas procesu prípravy na certifikáciu identifikoval a popísal procesy prebiehajúce v spoločnosti a zhrnul zodpovednosti pri riadení dokumentov, plánovaní, prideľovaní finančných a technických prostriedkov a formuloval postupy pri zvyšovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov. Zároveň sme zhodnotili našich dodávateľov, aby sme mali istotu, že klientom poskytujeme služby najvyššej kvality. Jedným z dôležitých nástrojov, ktoré sme zaviedli, je sledovanie spokojnosti klientov, ktoré začalo dotazníkom na prelome rokov 2009/2010 a bude pokračovať i do budúcnosti. Zaviedli sme systém nápravných a preventívnych opatrení a plánujeme i naďalej pokračovať v pravidelných interných auditoch. Formulovali sme Príručku kvality, v ktorej sme popísali celý systém, vzájomné väzby medzi jeho jednotlivými prvkami a hlavné zodpovednosti a právomoci. V Politike kvality a v Cieľoch kvality je sformulovaný dlhodobý strategický zámer vedenia spoločnosti ENVI-PAK v oblasti kvality a konkrétne kroky na zlepšovanie sa a plnenie politiky kvality.

Systém environmentálneho manažérstva

Podľa normy ISO 14001:2004. Norma ISO 14001 obsahuje súbor požiadaviek, ktoré musí splniť každá organizácia, ktorá chce zaviesť a udržiavať funkčný systém environmentálneho manažérstva. V spoločnosti ENVI-PAK máme vytvorené také mechanizmy a postupy, ktoré sú v súlade s našou environmentálnou politikou – s dlhodobým strategickým zámerom vedenia v oblasti ochrany životného prostredia. Identifikovali a posúdili sme významnosť environmentálnych vplyvov našej spoločnosti, zvyšujeme odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, pokračujeme v správnom a koordinovanom nakladaní s odpadmi, monitorujeme vlastné vplyvy na životné prostredie. Sformulovali sme vlastné environmentálne ciele a spôsob ich realizácie.

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Podla normy ISO/IEC 27001:2005. V súčasnej dobe je nepredstaviteľné vyvíjať podnikateľskú činnosť bez použitia informačných technológií, čo na jednej strane uľahčuje spracovávanie rozsiahleho množstva informácií, na druhej strane však vytvára priestor na zneužitie týchto údajov, ak by sa dostali do nepovolaných rúk. Z tohto dôvodu sa spoločnosť ENVI-PAK, a.s. rozhodla pre zavedenie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti.

Týmto sme v našej spoločnosti zabezpečili vyššiu formu bezpečnosti informácií od našich klientov. Nejde iba o zneužitie citlivých údajov, ktorými naša spoločnosť disponuje. Dôležitou súčasťou týchto systémov je zabezpečenie opätovnej funkčnosti systému v prípade nečakaných udalostí (živelná katastrofa, požiar, poškodenie zariadení informačných technológií atď.) Zavedením týchto systémov sme minimalizovali potenciálne straty, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, ak by nastali tieto nepredvídané udalosti.

Hlavným prínosom certifikácie je pre ENVI-PAK najmä možnosť ďalšieho zlepšovania úrovne riadenia, udržanie a zlepšenie úrovne kvality našich služieb.

 certifikaty_astraja

 Politika integrovaného systému manažérstva ENVI-PAK