Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neorších predpisov.

Súčasťou predmetného rokovania bolo aj hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch predložených Recyklačným fondom (RF), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), pričom parlament schválil navrhovanú povinnosť výrobcov a dovozcov obalov resp. balených výrobkov platiť príspevok do RF za celé množstvo nimi vyrobených/dovezených obalov/balených výrobkov, a to aj v prípade plnenia ich povinností podľa ustanovení § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu sa na základe legislatívnej zmeny, ktorú priniesla novela zákona o odpadoch č. 443/2004 Z. z., nevzťahovala na obaly/balené výrobky, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečil zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu v rozsahu záväzných limitov ustanovených § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválenie uvedených pozmeňovacích návrhov znamená pre povinné osoby podľa zákona o obaloch a zároveň platiteľov príspevkov do RF, t. j. dovozcov obalov/balených výrobkov, resp. výrobcov obalov, ktorí ich zároveň používajú na balenie výrobkov alebo plnia výrobky do týchto obalov, vznik povinnosti platenia príspevku do RF aj v prípade plnenia svojich obalových limitov ustanovených nariadením vlády č. 220/2005 Z. z. v súlade so Smernicou EP a Rady 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov. Na základe takejto právnej úpravy tak budú tieto povinné osoby nielen ekonomicky znevýhodňované, ale budú zároveň nepriamo nútené zabezpečovať plnenie obalových limitov vo vyššej miere, ako to požaduje európska legislatíva.

Napriek mnohým protestným aktivitám rôznych združení združujúcich povinné osoby sa poslancov nepodarilo presvedčiť o negatívnom dopade pozmeňovacieho návrhu predloženého RF, ZMOS a AZZZ. Na základe následných rokovaní bol na podnet oprávnenej organizácie OZV ENVI-PAK, a.s. predložený v druhom čítaní pozmeňovací návrh poslanca Jána Čecha, ktorým sa dosiahlo posunutie účinnosti zákona v § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1, § 46 ods. 2, § 48 ods. 1, § 48 ods. 2 (tzn. znenia podľa súčasne platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) až na 1. január 2010.

Výsledky hlasovania:

Hlasujúcich – 123

Za hlasovalo - 98

Proti hlasovalo - 1

Zdržalo sa hlasovania - 24

Do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona v uvedených častiach vykoná oprávnená organizácia ENVI-PAK, a.s. dôkladnú analýzu súladu prijatého návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch, ktorý je v súčasnosti na technickej notifikácii ako aj príslušnej smernice o obaloch.