SPRÁVA O ČINNOSTI ZA 3. ŠTVRŤROK 2023
OZV ENVI - PAK už dvadsať rokov prináša na Slovensko princíp zodpovednosti výrobcov za odpady z obalov a vzdeláva obyvateľov v správnom nakladaní s odpadom. Počas tretieho štvrťroka 2023 tomu nebolo inak. 

V tomto štvrťroku sme opäť vyhodnotili analýzu voľne pohodeného odpadu, ktorá sa robila v 37 lokalitách naprieč Slovenskom. Od roku 2021 OZV ENVI - PAK dvakrát ročne zbiera a vyhodnocuje, koľko a aký odpad ľudia najčastejšie odhodia na zem. Stále pokračujeme vo vzdelávaní verejnosti, firiem a samospráv prostredníctvom prezentácií, účasti na verejných podujatiach, poskytovaní informačných materiálov.

OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.