REFERENCIE NAŠICH PARTNERSKÝCH OBCÍ

Prečítajte si referencie od našich partnerských obcí, v ktorých riadime a financujeme triedený zber odpadu.

"Mesto Michalovce v decembri 2015 podpísalo zmluvu o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to so spoločnosťou ENVI - PAK . Výberu uvedenej spoločnosti a podpísaniu zmluvy predchádzali rokovania s viacerými spoločnosťami, ponúkajúcimi svoje služby v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Pri rozhodovaní sme prihliadali hlavne na tieto kritéria: - ENVI - PAK je spoločnosť, ktorú založili silní a uznávaní výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktoré sú zabalené v obaloch, - uvedená spoločnosť akceptovala náklady na triedený zber vo výške predloženej mestom Michalovce, - poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti odpadového hospodárstva (odborné školenia, elektronická komunikácia, legislatívny servis, konferencie, osobná komunikácia s regionálnym zástupcom), - organizovanie odborného vzdelávania pre školy a bezodplatná realizácia osvetových kampaní týkajúca sa triedeného zberu. Mesto Michalovce začalo spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK už v roku 2010. Okrem priamej podpory, čiže pravidelného financovania triedeného zberu, si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, možnosť zúčastňovať sa bezplatných seminárov a každoročne odbornej konferencie. Aj tieto skutočnosti prispeli k výberu tejto spoločnosti. Zároveň sme si boli vedomí rizík, ktoré by nastali, ak by nedošlo k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov, čomu sme sa chceli vyhnúť. Veríme, že úspešná spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK bude pokračovať aj naďalej."

Michalovce

"Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve je dôležité zázemie a sila OZV, čo ENVI - PAK pre mňa stelesňuje . Má odborné skúsenosti a odborný tím zástupcov pôsobiacich v regióne. Tí vedia poradiť, keďže veľmi dobre chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Dovolím si tvrdiť, že je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere oprávnenej organizácie."

Lipany

"Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK . Hlavnými kritériami výberu boli dlhoročné skúsenosti s triedeným zberom, sila tejto organizácie, keďže za ňou stoja za ňou veľkí výrobcovia, ako aj schopnosť uhradiť likvidáciu triedeného odpadu, najmä ak jeho objem začne rásť. Absolvovali sme osobné stretnutia, zaujímali sme sa o to, akú osvetu vedia zabezpečiť pre obyvateľov všetkých vekových skupín a aké poradenstvo prostredníctvom obchodných zástupcov ponúkajú."

Nižný Hrušov

"Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK, ako budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Mesto Svidník so spoločnosťou ENVI - PAK  spolupracuje už dlhodobo, najmä pri odbere vyseparovaných komodít a ENVI - PAK zabezpečoval pre mesto poradenstvo pri riešení odpadového hospodárstva v meste a v obciach, v ktorých odvoz komunálneho odpadu a aj vyseparovaných zložiek zabezpečovali Technické služby Svidník. Riešenie odpadového systému v roku 2016 bude v súvislosti s novým zákonom o odpadoch náročné. Máme však zavedený systém separácie odpadov, vybudovaný zberný dvor a tiež kompostáreň. Predpokladáme, že sa nám vrátia náklady na zberný dvor, ktoré budeme môcť použiť na zabezpečenie služieb pre obyvateľov mesta Svidník."

Svidník

"Pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG a aj pre našu obec bolo pri rozhodovaní dôležité, aby mala skúsenosti s fungovaním triedeného zberu na úrovni obcí. A to ENVI - PAK má . Má aj silný tím regionálnych zástupcov a tí sú výhodou v prípade, ak je nevyhnutné operatívne riešiť situáciu, ktorá v obci nastala. Čiže mať po „po ruke“ odborníka na problematiku odpadového hospodárstva. Napríklad konzultácie po schválení nového zákona o odpadoch, o pripravených zmluvách OZV – obec, o VZN o nakladaní s odpadmi."

Malatíny

"Dôležité je, aby sa mesto/obec pri výbere organizácie zodpovednosti výrobcov správne rozhodla už v prvom kroku. Preto by mala pri uzatváraní rokovať o tom, čo bude obsahovať reálna zmluva, aké náklady jej bude konkrétna OZV hradiť a v akej výške. Obce v združení „Čistý Liptov“ splnomocnili k rokovaniu s OZV výbor tohto združenia. Na základe rokovaní sme obciam v združení odporučili podpísať zmluvu so spoločnosťou ENVI - PAK . A to z dôvodu, že sme s ňou historicky spolupracovali a vieme, že majú dobré finančné zázemie a odborné skúsenosti."

Závažná Poruba

"Dovoľte, aby som sa Vám, oprávnenej organizácii ENVI - PAK , poďakoval za dobrú spoluprácu. Okrem finančných prostriedkov za odpady z obalov, poskytuje oprávnená organizácia ENVI - PAK poradenskú službu potrebnú pri riešení problémov, s ktorými sa obce a Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., občas stretávajú. Kladne hodnotím aj prednášky o problematike odpadov, ktoré sa robia pri vyhodnotení výsledkov triedeného zberu v Sielnici, ako aj pre bežnú prax potrebné školenie pracovníkov k výkazom o odpadoch vo Svidníku."

Giraltovce

"Technické služby mesta Tvrdošín a Mesto Tvrdošín spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK  od roku 2011. Táto spolupráca je na vysokej odbornej a ľudskej úrovni. Spoločnosť ENVI - PAK nám poskytuje odborné poradenstvo, školenie a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Je pre nás spoľahlivý partner, vážime si jeho odbornosť, flexibilitu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

Tvrdošín

"Mesto Žiar nad Hronom okrem iných dôležitých oblastí vo svojej správe kladie veľký dôraz na oblasť odpadového hospodárstva, čoho dôkazom je aj realizácia rôznych projektov podporovaných z prostriedkov Európskej únie v oblasti životného prostredia. Okrem kardinálnych projektov sa mesto zameriava na každodenné pravidelné činnosti, aktivity, kroky, ktoré zabezpečujú a rozvíjajú systém nakladania s odpadmi v našom meste. Pri každej z týchto činností je dôležitá spolupráca a zainteresovanosť všetkých subjektov vstupujúcich do nakladania s odpadmi. Pre mesto Žiar nad Hronom je jednou z takýchto organizácií oprávnená spoločnosť ENVI - PAK, a.s. , s ktorou mesto začalo spolupracovať v roku 2010. Okrem priamej podpory - pravidelného poskytovania finančných prostriedkov vo forme bonusových odmien za vyzbieraný triedený odpad z obalov, ktoré boli odovzdané na recykláciu, si vážime aj nepriamu podporu, a to možnosť zúčastňovať sa organizovaných bezplatných seminárov, každoročnej odbornej konferencie organizovanej týmto partnerom, informácií poskytovaných v rámci vydávaných publikácií a internetového portálu a v neposlednom rade ochotný a promptný prístup personálu pri riešení akýchkoľvek otázok. Podporou, motiváciou ako aj verejným záväzkom v snažení mesta v ďalšom rozvíjaní systému triedeného zberu je aj získanie dvoch ocenení od spoločnosti ENVI - PAK v období rokov 2010 až 2013. Za tieto ocenenia ďakujeme a veríme, že úspešná spoluprácu bude pokračovať aj naďalej."

Žiar nad Hronom