Referencie
Po 12 rokoch končí moje funkčné obdobie vo funkcii primátora mesta Sereď. Veľmi si vážim Vašu spoluprácu, ochotu, ústretovosť, ktorú ste mi preukázali počas tohto obdobia pri riešení problémov v našom meste. Boli ste mi nápomocní aj v ťažkých obdobiach, za čo Vám veľmi pekne ďakujem. Prajem Vám veľa síl, úspechov, pohody a hlavne zdravia vo Vašej práci. Ing. Martin Tomčányi
Sereď
Odbor komunálnych a cintorínskych služieb potvrdzuje, že spoločnosť ENVI - PAK, a. s. riadne plní zmluvu CČZ 1624/2018 uzatvorenú dňa 21.12.2018, ktorej predmetom je dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti Mesta Trnava.
Trnava
Mesto Trenčín spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2012, už v období než bola zákonom zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov. Vzhľadom k tomu, že vzájomná spolupráca bola bezproblémová sme sa rozhodli aj po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov pokračovať v tejto spolupráci. So spoločnosťou Envi-pak sa výborne komunikuje, sme pravidelne zásobovaní aktuálnymi legislatívnymi informáciami, sú plnené záväzky v oblasti propagácie a osvety, dokonca mnohokrát aj vo väčšom rozsahu než je určené našou zmluvou. Tiež oceňujeme aktívny prístup k našim požiadavkam týkajúcim sa mimoriadnych vývozov či nejakých mimoriadnych situácií. Do budúcna by sme radi v tejto spolupráci pokračovali. Samozrejme naše požiadavky na triedený zber sa postupne zvyšujú, ale sme presvedčení, že práve ENVI - PAK je jedna z najstabilnejších OZV, ktorá je schopná pružne reagovať na neustále legislatívne zmeny a plniť si povinnosti, ktoré zákon ukladá.
Trenčín
Mesto Dubnica nad Váhom doterajšiu spoluprácu so spoločnosťou ENVI – PAK, a. s. hodnotí ako obojstranne korektnú a pozitívnu z hľadiska včasného uhrádzania nákladov na triedený zber a zabezpečenia odberateľov na vytriedené zložky komunálneho odpadu. Zároveň oceňujeme poskytovanie odborných služieb v odpadovom hospodárstve, informačný servis, poradenstvo, na základe čoho si mesto plní povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy. Nezastupiteľná je aj podpora pri vzdelávaní občanov mesta. Oceňujeme aj vzájomnú spoluprácu s regionálnym zástupcom spoločnosti ENVI - PAK, a. s. Pri spolupráci sú pri takto zložitej téme, akou sú odpady, aj rozdielne názory na výšku uhrádzaných nákladov, každý zohľadňuje svoje finančné náklady, ale tie od roku 2016 vzrástli. Očakávame, že príjem financií zmenou legislatívy – ekomoduláciou - zohľadní uvedené skutočnosti, aby OZV mohli pokrývať skutočné náklady mestám za zber a triedenie vyhradených prúdov odpadov.
Dubnica nad Váhom
Našu dlhodobú spoluprácu s OZV ENVI - PAK, a.s. v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (papier, plasty, sklo, kovy, VKM) môžeme k dnešnému dňu hodnotiť ako obojstranne korektnú a prospešnú, či už v oblasti komunikácie, vzdelávania občanov alebo v oblasti plnenia vzájomných záväzkov.
Banská Bystrica
Mesto Nová Dubnica spolupracuje s OZV ENVI - PAK, a.s. od roku 2015. Oceňujeme poskytnuté odborné služby a poradenstvo, naše otázky a požiadavky sú riešené okamžite a bez zbytočného odkladu, oceňujeme individuálny prístup a ústretovosť. Platby za zabezpečovanie triedeného zberu vyhradených prúdov odpadu sú poskytované pravidelne, v riadnych termínoch bez omeškania, v súlade s pravidlami dohodnutými zmluvou. Pravidelne sú nám zasielané materiály, plagáty, články a iné materiály na zvyšovanie informovanosti obyvateľov mesta o triedení odpadu. So spoluprácou so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. sme veľmi spokojní.
Nová Dubnica
Mesto Lučenec spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. hodnotí ako obojstranne korektnú. Pri riešení požiadaviek mesta pri triedenom zbere zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov hľadá spoločnosť riešenie, ktoré vyhovuje obom zmluvným stranám a aby zároveň dochádzalo k rozširovaniu triedeného zberu. Oceňujeme poskytovanie materiálov v rámci informačných aktivít, spoluprácu pri akciách organizovaných mestom Lučenec (Deň Zeme). Oslovení zamestnanci sú ústretoví pri riešení požiadaviek.
Lučenec
Spolupráca medzi OZV ENVI - PAK, a.s. a Mestom Medzilaborce ako zberovou spoločnosťou je na veľmi dobrej úrovni. Máme dlhoročnú spoluprácu. Spolupráca či pri riešení problémov respektíve v otázke triedeného zberu je promtná. Informačné aktivity sa nám páčia - či už letáky, alebo plagáty. Sme spokojní s OZV ENVI-PAK a budeme radi ak táto spolupráca zostane aj do budúcna.
Medzilaborce
Mesto Liptovský Mikuláš by týmto chcelo poďakovať spoločnosti ENVI-PAk, a.s. za spoluprácu v oblasti triedeného zberu odpadov. Spolupráca je na vysoko odbornej úrovni. A aj vďaka nej sa v meste triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov dostal na takú úroveň, aká je. To sa týka zabezpečenia dostupnej vzdialenosti zberných nádob, kvality a množstva vytriedeného odpadu. Nemalou mierou k tomu prispeli prehľadné a zrozumiteľné spoločnosťou poskytované informačné letáky, články s predmetnou tematikou. Veľkou pomocou pre mesto boli aj upozornenia na novoprijaté zákonné predpisy a odborné rady pri aplikovaní novoprijatých zákonných ustanovení do praxe, vzájomné stretnutia s regionálnymi zástupcami spoločnosti. Mesto verí, že spolupráca so spoločnosťou bude pokračovať v budúcnosti.
Liptovský Mikuláš
Problematika odpadového hospodárstva pre samosprávy predstavuje obsiahly balík povinností, ktoré je potrebné, v zmysle zákona, vykonávať a nastavovať tak, aby občania boli motivovaní a nastavení na spoluprácu. V meste Vráble výraznou mierou s informačnou kampaňou v oblasti separovaných odpadov pomáha práve „naša“ organizácia zodpovednosti výrobcov, spoločnosť ENVI - PAK, a.s.. Profesionálne spracované informácie, napísané vecne a zrozumiteľne informujú verejnosť ako postupovať pri separovaní odpadov, ako aj, čo je hlavné, ako predchádzať vzniku odpadov. Spolupracujeme a pomáhame si navzájom.
Vráble