Referencie
Spolupráca medzi spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. a mestom Michalovce začala už v roku 2010. Mesto Michalovce a Technické služby mesta Michalovce po vyhodnotení doterajšej spolupráce a v súlade s novým zákonom o odpadoch uzatvorili v roku 2016 novú zmluvu, ktorej cieľom je spolupráca a financovanie triedeného zberu na území mesta Michalovce. Aj keď od podpísania zmluvy ubehlo krátke obdobie, našu spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. hodnotíme pozitívne, k čomu prispelo hlavne včasné uhrádzanie nákladov na triedený zber, ako aj podpora pri vzdelávaní občanov mesta Michalovce. Pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí a mládeže zameranej na triedený zber boli zástupcami spoločnosti ENVI - PAK, a.s. vyškolení pedagógovia materských a základných škôl a zároveň sme získali edukačné pomôcky a prezentačné materiály. Oceňujeme aj vzájomnú spoluprácu s regionálnym zástupcom spoločnosti ENVI - PAK, a.s.
Michalovce
Mesto Banská Bystrica pri výbere OZV, s ktorou neskôr uzatvorilo zmluvu, o. i. posudzovalo dobu pôsobenia na Slovensku, počet zamestnancov, pôsobnosť v rámci SR, finančné zázemie a hlavne návrh zmluvy, v ktorej spoločnosť ENVI - PAK zohľadnila pripomienky a požiadavky mesta Banská Bystrica v plnom rozsahu. Doterajšiu spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK hodnotíme ako obojstranne korektnú a spoločnosť vnímame ako dôveryhodnú. Od júla 2016 okrem financovania triedeného zberu vzdeláva OZV ENVI - PAK obyvateľov mesta Banská Bystrica najmä so zameraním na deti a mládež, čo prispieva k zlepšeniu životného prostredia v meste.
Banská Bystrica
So spoločnosťou ENVI - PAK sme v Poprade našli nové možnosti nakladania s komunálnym odpadom a začali triediť efektívnejšie ako doteraz. V tomto nám výrazne pomohli analýzy, ktoré pre nás ENVI - PAK vypracoval na mieru. Na naše pripomienky a požiadavky reaguje bez zbytočných odkladov a na profesionálnej úrovni. Okrem priamej podpory spočívajúcej v pravidelnom financovaní triedeného zberu si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, ako aj širokej verejnosti, ktorá si čoraz viac uvedomuje svoju zodpovednosť pri ochrane životného prostredia. Finančná disciplína a edukačná nadstavba patrili medzi rozhodujúce faktory, prečo sme si ako partnera po zmene zákona o odpadoch v roku 2016 vybrali ENVI - PAK. Veríme, že spoločné úsilie prinesie svoje ovocie aj v nasledujúcom období.
Poprad
Dubnica nad Váhom spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2009 a za toto obdobie sme spolu prešli viacerými úspešnými projektami. Zástupcovia spoločnosti nám operatívne s profesionálnym prístupom pomáhajú pri riešení špecifických problémov v oblasti odpadového hospodárstva. ENVI - PAK podporoval budovanie triedeného zberu v Dubnici nad Váhom, v roku 2010 vykonal analýzu vytriedených surovín a za výnimočné úspechy v odpadovom hospodárstve získalo mesto Dubnica nad Váhom viaceré ocenenia na konferencii Samospráva a triedený zber. Aj preto sa po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2016 rozhodla Dubnica nad Váhom podpísať zmluvu s ENVI - PAK, tentokrát už ako s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Aj ako OZV ENVI - PAK uhrádza včasne náklady triedeného zberu, školí detí a mládež, pravidelne pomáha vzdelávať obyvateľstvo na Dubnickej envirojari. Veľmi oceňujeme poskytovanie edukačných pomôcok do škôl, škôlok a letáky všetkým domácnostiam. Po dlhých rokoch spoločného snaženia a neformálnej spolupráci dosahuje Dubnica nad Váhom aj vďaka týmto aktivitám dobré výsledky v separovanom zbere.
Dubnica nad Váhom
Mestu Skalica ENVI - PAK poskytol informačný systém, určený na vzdelávanie obyvateľov v oblasti separovania odpadu. Na miestach zberných hniezd boli umiestnené špeciálne veľkoplošné tabule, ktoré podrobne upozorňovali na to, ako v Skalici správne separovať – ktorý druh odpadu patrí do ktorej nádoby a naopak, ktorý odpad do nádob separovaného zberu nepatrí. Na školách a školských zariadeniach v katastri Skalice ENVI - PAK zaviedol separovaný zber – dodal školám nádoby na triedený odpad a zabezpečil i vzdelávanie – prehľadné plagáty a nálepky na nádobách dali jednoznačnú odpoveď na otázku – čo kam patrí. „Hlavnou myšlienkou projektu bolo efektívne fungovanie separovaného zberu. Projektom sme chceli osloviť najmä žiakov a študentov škôl, ale aj občanov mesta Skalica. Cieľom bolo, aby pochopili význam a správny spôsob separovaného zberu a zvýšili si tak vedomostnú úroveň o separovanom zbere odpadov a jeho ďalšom využití. Môžeme konštatovať, že ohlas na projekt zo strany škôl bol pozitívny. Všetky sa do projektu zapojili a vďaka tomu sa podarilo vyzbierať na školách cca 8 ton papiera a 3 tony plastov. V meste sa zaviedol informačný systém na stojiskách kontajnerov. Dosiahla sa tak väčšia čistota jednotlivých vytriedených komodít. Tieto informačné tabule boli kladne hodnotené zo strany občanov i mesta.“
Skalica
„Otázky odpadového hospodárstva boli v našej obci vždy prioritnou témou. Z tohto dôvodu sme sa od roku 2003 začali dôslednejšie venovať separovanému zberu ako jednej z možností aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia. Vzhľadom k východzím podmienkam boli tieto začiatky veľmi ťažké, t.j. kopaničiarska obec so šiestimi osadami v počte obyvateľov 430 a s katastrálnym územím 1153 ha bez akejkoľvek komunálnej techniky. Preto sme systém neustále prepracovávali a zdokonaľovali. Napriek mnohým úspechom aj neúspechom dnes jednoduchým spôsobom separujeme papier, plasty, sklo, tetrapaky, batérie a akumulátory, iný nebezpečný odpad, elektroodpad, železný šrot a kovové obaly. Napriek kríze, ktorá výrazne poznačila túto oblasť, pokračujeme ďalej a hľadáme nové možnosti rozvoja. Aj preto sme začiatkom roka s nadšením uvítali spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s., ktorá sa rýchlo rozbehla. Veľkou vzpruhou a zároveň milým prekvapením pre nás sa stalo oznámenie o prvenstve v množstve vyseparovaného skla na osobu, za čo sa chceme touto cestou s celého srdca poďakovať.“
Košariská
„Touto formou Vám chcem poďakovať v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa za udelenie ocenenia „ Najlepšie separujúca obec na Slovensku v roku 2010 zapojená v systéme priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach v kategórií Najlepšie mesto/obec v separovaní plastu“. Som rád, že naše úsilie v separovaní odpadov bolo ocenené. Na strane druhej musím podotknúť, že zásluhu na úspechu majú aj poslanci OcÚ, ktorí podporili môj návrh zakúpiť lisovacie zariadenia na plastové fľaše. (finančný náklad bol viac ako 500,-€) Nebolo to ľahké rozhodnutie, bolo zamietané z obavy, že nakúpené zariadenia sú pre našu obec dosť finančné nákladné a ak budú umiestnené na verejnom priestranstve ľahko a rýchlo dôjde k ich poškodeniu, prípadne odcudzeniu. Prejavená dôvera občanom nám zabezpečila situáciu, že ani jedna plastová fľaša z našej obce neodchádzala v pôvodnom tvare. Lisovacie zariadenia boli a sú permanentne využívané a hlavne deti sa tešia nevídanej možnosti lisovať plastové fľaše. Dovoľte mi ešte raz v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa sa poďakovať za udelené ocenenie a verím, že získaná cena nám napomôže ešte viac a kvalitnejšie propagovať separovaný zber v našej obce..“
Zlatá Baňa
„Sme radi, že v súčasnej finančnej situácii prišla na trh spoločnosť ENVI - PAK a.s., s finančnou podporou separovaného zberu odpadov. Bez váhania sme s touto spoločnosťou uzatvorili zmluvu o spolupráci. Netušili sme, že budeme mať možnosť dostať sa k ďalším finančným prostriedkom, ako víťazi celoslovenskej súťaže vyhlásenej spoločnosťou ENVI - PAK a.s. v kategórii „Najviac vyseparovaných VKM“. Ďakujem spoločnosti ENVI - PAK a.s. za toto ocenenie a finančnú podporu separovaného zberu. Toto ocenenie je pre nás motiváciou pri ďalšom zlepšovaní a zefektívňovaní separovaného zberu odpadov v našej obci.“
Alekšince
Rád by som vyjadril spokojnosť a uznanie k našej vzájomnej spolupráci a vašej pomoci, vďaka ktorej sme schopní v rámci odpadového hospodárstva v našej obci dosahovať stále lepšie výsledky. Dôkazom toho je medzi inými aj ocenenie, ktoré naša obec získala v roku 2013 na 4. ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber ako víťaz kategórie „Samospráva s najefektívnejšou inštalovanou zbernou sieťou nad 5000 obyvateľov“.
Tvrdošovce
Aj naše mesto je zapojené do systému triedeného zberu. Pri bytových domoch máme vybudované zberné stanoviská na 1100 litrové kontajnery na sklo, papier, plasty a rodinné domy, ktoré sú do separovaného zberu zapojené prostredníctvom vriec. Nakoľko máme v meste vybudovaný zberný dvor, triedime i ďalšie zložky komunálneho odpadu. Mesto Sereď s organizáciou ENVI-PAK spolupracuje už niekoľko rokov. Táto spolupráca nám i vďaka internetovej stránke, ktorá je flexibilná a profesionálna – na veľmi dobrej úrovni, pomáha svojimi aktuálnymi informáciami dodržiavať platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva. Tešíme sa i školeniam, ktoré ENVI - PAK organizuje pre obce a mestá a pozitívnemu prístupu organizátorov školenia k diskusii ohľadom problematiky separovaného odpadu. Nedá nám nespomenúť, že vďaka spoločnosti ENVI - PAK získava naše mesto každoročne i finančné prostriedky na podporu separovaného zberu, ktoré ďalej používame na výdavky spojené so separovaným zberom a to najmä na nákup zberných nádob a vriec. Týmto sa chceme organizácii ENVI - PAK poďakovať za doterajšiu spoluprácu a veríme, že i naďalej bude pokračovať.
Sereď