Referencie
Spolupráca medzi spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. a mestom Michalovce začala už v roku 2010. Mesto Michalovce a Technické služby mesta Michalovce po vyhodnotení doterajšej spolupráce a v súlade s novým zákonom o odpadoch uzatvorili v roku 2016 novú zmluvu, ktorej cieľom je spolupráca a financovanie triedeného zberu na území mesta Michalovce. Aj keď od podpísania zmluvy ubehlo krátke obdobie, našu spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. hodnotíme pozitívne, k čomu prispelo hlavne včasné uhrádzanie nákladov na triedený zber, ako aj podpora pri vzdelávaní občanov mesta Michalovce. Pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí a mládeže zameranej na triedený zber boli zástupcami spoločnosti ENVI - PAK, a.s. vyškolení pedagógovia materských a základných škôl a zároveň sme získali edukačné pomôcky a prezentačné materiály. Oceňujeme aj vzájomnú spoluprácu s regionálnym zástupcom spoločnosti ENVI - PAK, a.s.
Michalovce
So spoločnosťou ENVI - PAK sme v Poprade našli nové možnosti nakladania s komunálnym odpadom a začali triediť efektívnejšie ako doteraz. V tomto nám výrazne pomohli analýzy, ktoré pre nás ENVI - PAK vypracoval na mieru. Na naše pripomienky a požiadavky reaguje bez zbytočných odkladov a na profesionálnej úrovni. Okrem priamej podpory spočívajúcej v pravidelnom financovaní triedeného zberu si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, ako aj širokej verejnosti, ktorá si čoraz viac uvedomuje svoju zodpovednosť pri ochrane životného prostredia. Finančná disciplína a edukačná nadstavba patrili medzi rozhodujúce faktory, prečo sme si ako partnera po zmene zákona o odpadoch v roku 2016 vybrali ENVI - PAK. Veríme, že spoločné úsilie prinesie svoje ovocie aj v nasledujúcom období.
Poprad
Dubnica nad Váhom spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2009 a za toto obdobie sme spolu prešli viacerými úspešnými projektami. Zástupcovia spoločnosti nám operatívne s profesionálnym prístupom pomáhajú pri riešení špecifických problémov v oblasti odpadového hospodárstva. ENVI - PAK podporoval budovanie triedeného zberu v Dubnici nad Váhom, v roku 2010 vykonal analýzu vytriedených surovín a za výnimočné úspechy v odpadovom hospodárstve získalo mesto Dubnica nad Váhom viaceré ocenenia na konferencii Samospráva a triedený zber. Aj preto sa po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2016 rozhodla Dubnica nad Váhom podpísať zmluvu s ENVI - PAK, tentokrát už ako s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Aj ako OZV ENVI - PAK uhrádza včasne náklady triedeného zberu, školí detí a mládež, pravidelne pomáha vzdelávať obyvateľstvo na Dubnickej envirojari. Veľmi oceňujeme poskytovanie edukačných pomôcok do škôl, škôlok a letáky všetkým domácnostiam. Po dlhých rokoch spoločného snaženia a neformálnej spolupráci dosahuje Dubnica nad Váhom aj vďaka týmto aktivitám dobré výsledky v separovanom zbere.
Dubnica nad Váhom
Mestu Skalica ENVI - PAK poskytol informačný systém, určený na vzdelávanie obyvateľov v oblasti separovania odpadu. Na miestach zberných hniezd boli umiestnené špeciálne veľkoplošné tabule, ktoré podrobne upozorňovali na to, ako v Skalici správne separovať – ktorý druh odpadu patrí do ktorej nádoby a naopak, ktorý odpad do nádob separovaného zberu nepatrí. Na školách a školských zariadeniach v katastri Skalice ENVI - PAK zaviedol separovaný zber – dodal školám nádoby na triedený odpad a zabezpečil i vzdelávanie – prehľadné plagáty a nálepky na nádobách dali jednoznačnú odpoveď na otázku – čo kam patrí. „Hlavnou myšlienkou projektu bolo efektívne fungovanie separovaného zberu. Projektom sme chceli osloviť najmä žiakov a študentov škôl, ale aj občanov mesta Skalica. Cieľom bolo, aby pochopili význam a správny spôsob separovaného zberu a zvýšili si tak vedomostnú úroveň o separovanom zbere odpadov a jeho ďalšom využití. Môžeme konštatovať, že ohlas na projekt zo strany škôl bol pozitívny. Všetky sa do projektu zapojili a vďaka tomu sa podarilo vyzbierať na školách cca 8 ton papiera a 3 tony plastov. V meste sa zaviedol informačný systém na stojiskách kontajnerov. Dosiahla sa tak väčšia čistota jednotlivých vytriedených komodít. Tieto informačné tabule boli kladne hodnotené zo strany občanov i mesta.“
Skalica
„Touto formou Vám chcem poďakovať v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa za udelenie ocenenia „ Najlepšie separujúca obec na Slovensku v roku 2010 zapojená v systéme priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach v kategórií Najlepšie mesto/obec v separovaní plastu“. Som rád, že naše úsilie v separovaní odpadov bolo ocenené. Na strane druhej musím podotknúť, že zásluhu na úspechu majú aj poslanci OcÚ, ktorí podporili môj návrh zakúpiť lisovacie zariadenia na plastové fľaše. (finančný náklad bol viac ako 500,-€) Nebolo to ľahké rozhodnutie, bolo zamietané z obavy, že nakúpené zariadenia sú pre našu obec dosť finančné nákladné a ak budú umiestnené na verejnom priestranstve ľahko a rýchlo dôjde k ich poškodeniu, prípadne odcudzeniu. Prejavená dôvera občanom nám zabezpečila situáciu, že ani jedna plastová fľaša z našej obce neodchádzala v pôvodnom tvare. Lisovacie zariadenia boli a sú permanentne využívané a hlavne deti sa tešia nevídanej možnosti lisovať plastové fľaše. Dovoľte mi ešte raz v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa sa poďakovať za udelené ocenenie a verím, že získaná cena nám napomôže ešte viac a kvalitnejšie propagovať separovaný zber v našej obce..“
Zlatá Baňa
Dovoľte mi vyjadriť spokojnosť združenia „SEZO – SPIŠ, združenie obcí“ so spoluprácou s Vašou spoločnosťou. Vysoko hodnotíme profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov ako aj prínos v aktivitách (konferencie, školenia), ktoré realizujete pre samosprávy, ktoré boli nápomocné pri aplikácii aktuálnych teoretických poznatkov priamo do praxe a pomohli zlepšiť vedomostnú úroveň zamestnancov samospráv. Vzájomná spolupráca nám priniesla nielen benefity vedomostného charakteru, ale tiež nemalé finančné prostriedky pre našu snahu za efektívny, trvalo udržateľný triedený zber. Ďakujeme a vo Vašej ďalšej práci Vám prajeme veľa úspechov.
SEZO – SPIŠ
Potvrdzujeme a vysoko hodnotíme spoluprácu mesta Detva so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. v oblasti, ktorá sa týka nakladania s odpadmi. Na pripomienky a požiadavky reaguje spoločnosť bez zbytočných odkladov a na vysokej profesionálnej úrovni. Vysoko hodnotíme predovšetkým poradenskú činnosť.
Detva
Mesto Žiar nad Hronom okrem iných dôležitých oblastí vo svojej správe kladie veľký dôraz na oblasť odpadového hospodárstva, čoho dôkazom je aj realizácia rôznych projektov podporovaných z prostriedkov Európskej únie v oblasti životného prostredia. Okrem kardinálnych projektov sa mesto zameriava na každodenné pravidelné činnosti, aktivity, kroky, ktoré zabezpečujú a rozvíjajú systém nakladania s odpadmi v našom meste. Pri každej z týchto činností je dôležitá spolupráca a zainteresovanosť všetkých subjektov vstupujúcich do nakladania s odpadmi. Pre mesto Žiar nad Hronom je jednou z takýchto organizácií oprávnená spoločnosť ENVI - PAK, a.s., s ktorou mesto začalo spolupracovať v roku 2010. Okrem priamej podpory - pravidelného poskytovania finančných prostriedkov vo forme bonusových odmien za vyzbieraný triedený odpad z obalov, ktoré boli odovzdané na recykláciu, si vážime aj nepriamu podporu, a to možnosť zúčastňovať sa organizovaných bezplatných seminárov, každoročnej odbornej konferencie organizovanej týmto partnerom, informácií poskytovaných v rámci vydávaných publikácií a internetového portálu a v neposlednom rade ochotný a promptný prístup personálu pri riešení akýchkoľvek otázok. Podporou, motiváciou ako aj verejným záväzkom v snažení mesta v ďalšom rozvíjaní systému triedeného zberu je aj získanie dvoch ocenení od spoločnosti ENVI - PAK v období rokov 2010 až 2013. Za tieto ocenenia ďakujeme a veríme, že úspešná spoluprácu bude pokračovať aj naďalej.
Žiar nad Hronom
Technické služby mesta Tvrdošín a Mesto Tvrdošín spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK od roku 2011. Táto spolupráca je na vysokej odbornej a ľudskej úrovni. Spoločnosť ENVI - PAK nám poskytuje odborné poradenstvo, školenie a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Je pre nás spoľahlivý partner, vážime si jeho odbornosť, flexibilitu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tvrdošín
Dovoľte, aby som sa Vám, oprávnenej organizácii ENVI - PAK, poďakoval za dobrú spoluprácu. Okrem finančných prostriedkov za odpady z obalov, poskytuje oprávnená organizácia ENVI - PAK poradenskú službu potrebnú pri riešení problémov, s ktorými sa obce a Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., občas stretávajú. Kladne hodnotím aj prednášky o problematike odpadov, ktoré sa robia pri vyhodnotení výsledkov triedeného zberu v Sielnici, ako aj pre bežnú prax potrebné školenie pracovníkov k výkazom o odpadoch vo Svidníku.
Giraltovce