14. 10. 2022

Komisia naznačuje, čo bude obsahom PPWD agendy

Podľa najnovších zverejnených informácií EXPRA aliancie, ktorej je ENVI - PAK zakladajúcim členom, vedúci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie Európskej komisie Mattia Pellegrini kritizoval úroveň recyklácie v členských štátoch EÚ. Svoje obavy prezentoval na septembrovom podujatí organizovanom medziodvetvovou alianciou 4evergreen, zameranou na cirkuláciu obalov na báze vlákien. Viac ako 50 % členských štátov podľa neho nie je na ceste k splneniu recyklačných cieľov EÚ do roku 2025, ktoré predstavujú úroveň recyklácie na 55 %. Začiatkom roka 2023 Komisia zverejní správy o tzv. včasnom varovaní, v ktorých posúdi, do akej miery sú krajiny na ceste k dosiahnutiu cieľov PPWD.

V správe o včasnom varovaní Komisia posúdi výkonnosť členských štátov v oblasti odpadového hospodárstva a ich vyhliadky na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie do roku 2025 (55 %) a cieľa týkajúceho sa skládkovania do roku 2035 (max. 10 %). Členské štáty, ktorým hrozí, že nesplnia ciele v oblasti recyklácie do roku 2025 poskytne zároveň odporúčania, ako zlepšiť svoju výkonnosť. V nadväznosti na revíziu smernice PPWD ( Packaging and Packaging Waste Directive) poskytol M. Pellegrini informácie týkajúce sa recyklovateľnosti. Možno očakávať, že revidované PPWD bude obsahovať dodatočnú technickú prílohu a vykonávací/implementujúci právny akt o „designing for recycling later down the line“ (návrh na následnú recykláciu).

Kritériá Design for recycling a ciele opätovného použitia

Kritériá recyklačného dizajnu sa vypracujú podľa typológie obalov a materiálov prostredníctvom vykonávacích právnych aktov (sekundárna legislatíva). Recyklačné triedy budú definované podľa typu obalu (trieda A = X % obalu je recyklovateľného, trieda B = Z % obalu je recyklovateľného...) a recyklačné triedy budú zakomponované do systému RZV. Ak sa teda napríklad recyklačná trieda A asociuje s recyklovateľnosťou 95 %, následne bude táto trieda spojená s najnižším poplatkom. Ide o princíp ekomodulácie.

O cieľoch opätovného použitia Pellegrinni uviedol, že: „Ciele opätovného použitia na rok 2030 sa stanovia v závislosti od druhu obalu s oveľa ambicióznejšími cieľmi stanovenými na rok 2040. Komisia uprednostňuje prístup podľa odvetvia a typu balenie. Povinnosť splniť cieľ opätovného použitia bude závisieť od odvetvia, v ktorom daný subjekt podniká. Napríklad v *HORECA to bude maloobchodník. V prípade paliet povinnosť pripadne výrobcovi“. Cieľ opätovného použitia bude brať do úvahy MSP aspekt (malé a stredné podniky). Označovanie bude regulované sekundárnou legislatívou, pričom by sa navrhli logá triedenia, opätovného použitia a recyklovateľnosti. Vznikne zoznam negatívnych obalov.

Návrh revízie by mal byť zverejnený na konci novembra 2022

Následne ho posúdi Európsky parlament a Rada EÚ v rámci riadneho legislatívneho procesu. Predpokladané prijatie je do roku 2024. Vedúci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie Európskej komisie Mattia Pellegrini avizuje, že rokovania o nových pravidlách balenia budú náročné a celý proces môže trvať viac ako 2 roky.

Darí sa Slovensku plniť ciele EÚ na rok 2025?

Napriek tomu, že na Slovensku triedime stále viac a lepšie, v roku 2020 skončilo na skládkach takmer 50 % komunálnych odpadov. Celková miera recyklácie bola 42,2 %. Cieľ 50 % recyklácie do roku 2020 sa teda nepodarilo naplniť. Aj keď miera recyklácie v rokoch 2014 – 2020 vzrástla z 10,3 % na 42,2 %, k cieľu 55 % celkovej recyklácie komunálnych odpadov do roku 2025 máme ešte ďaleko. Dosiahnuť stanovený cieľ bude ešte vyžadovať maximálne úsilie všetkých zainteresovaných strán. Celú situáciu komplikuje aj súčasné politické napätie vo svete vrátane vojenských konfliktov, energetickej a ekonomickej krízy.

*HoReCa je skratka pre Hotel, Reštaurácia, Stravovanie/Catering

Výber z EXPRA news