14. 02. 2023

Krajiny EÚ v roku 2021 recyklovali takmer polovicu svojho komunálneho odpadu

Od roku 2000, začiatku štatistického zaznamenávania Eurostatom, sa miera recyklácie každoročne mierne zvyšuje. Recyklácia na úrovni 49,6 % v roku 2021 je o viac ako 22 percentuálnych bodov vyššia, ako tomu bolo na začiatku milénia. Vyplýva z údajov štatistického úradu o úrovni recyklácie v krajinách EÚ, ktoré ENVI - PAK, člen skupiny EXPRA, uvádza z aktuálnych údajov týkajúcich sa problematiky odpadového hospodárstva krajín Európskej únie.

V krajinách EÚ sa recykluje čoraz viac komunálneho odpadu, podiel skládkovania naďalej zaznamenáva pokles, zatiaľ čo podiel spaľovania za posledných 10 rokov stagnuje. Na jednej strane výpočet miery recyklácie zahŕňa recykláciu materiálu, prípravu na opätovné použitie ako aj kompostovanie a kvasenie komunálneho odpadu. Spaľovanie zahŕňa zneškodňovanie (D10) aj energetické zhodnocovanie (R1), pričom sa podiel odpadov spracovaných v závodoch D10 v posledných rokoch znížil na minimum.

Krajiny EÚ v roku 2021 recyklovali cca 50 % KO, v roku 2000 bol podiel recyklácie len 27 %

Nemecko podľa štatistík recykluje najviac komunálneho odpadu (KO) zo všetkých krajín EÚ. V roku 2021 bolo mechanicky recyklovaného 47 % (25 mil. ton) odpadu vyprodukovaného v nemeckých domácnostiach, malých firmách a verejných inštitúciách. Na opätovné použitie bolo pripravených 700 000 ton, resp. približne 1 % KO. Ďalších 23 % (12,5 mil. ton) KO išlo do kompostovania alebo anaeróbneho rozkladu, takže celková miera recyklácie bola 71 %.

Miera recyklácie v Rakúsku je tiež vysoko nad priemerom EÚ na úrovni 62 %, aj keď naposledy zverejnené údaje pochádzajú z roku 2020. Pomerne vysokú úroveň medzi 55 a 60 % majú aj Luxembursko, Holandsko a Slovinsko. Slovensko sa mierou recyklácie 48,9 % radí za rok 2021 tesne pod priemer krajín EÚ.

Čo sa týka mechanickej recyklácie KO, je v EÚ pozadu Bulharsko so sadzbou necelých 5 % v roku 2020. Vďaka nezvyčajne vysokému podielu 60 %, ktorý podľa štatistík Bulharsko využilo na opätovné použitie, krajina dosahuje celkovú mieru recyklácie 66 % a získalo 2. miesto za Nemeckom. Avšak výrazný nárast miery recyklácie v Bulharsku v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď to bolo len 35 %, spochybňuje spoľahlivosť tohto čísla.

Väčšina ostatných krajín EÚ neoznámila štatistickým úradom žiadne údaje o odpadoch, alebo ich podiel je tesne nad hranicou 0 %. Tieto údaje preto neboli reprodukované v nižšie uvedenej tabuľke.

Približne tretina krajín EÚ má podiel skládkovania stále nad 50 %

Vo väčšine krajín EÚ je podľa údajov Eurostatu nízka miera recyklácie, ktorá zodpovedá vysokému podielu skládkovania. V celej EÚ sa výrazne znížil podiel skládkovaného KO od roku 2000, z 51 % na súčasných 23 %. Približne v tretine krajín EÚ je však likvidačná kvóta stále viac ako polovičná. Napríklad na Malte išlo v roku 2021 na skládku 85 % odpadu z domácností. V Rumunsku to bolo 76 % a v Grécku (posledné údaje z roku 2019) 78 %. Na Slovensku skončilo v roku 2021 na skládke takmer 41 % odpadu.

Škandinávske krajiny majú vysoko nadpriemernú mieru spaľovania a podpriemernú mieru recyklácie, ktorú však nemožno vždy stotožňovať s nadpriemerným podielom skládkovania. V roku 2021 krajiny ako Dánsko, Fínsko a Švédsko posielalo len 34 - 40 % KO na mechanickú recykláciu alebo kompostovanie/fermentáciu.

Tieto tri krajiny posielajú do spaľovní odpadu najväčší podiel svojho KO, a to 60 až 69 %, ktoré spĺňajú energetické požiadavky EÚ (vzorec účinnosti pre stav R1). Naproti tomu na Slovenku sa úroveň spaľovania zastavila na približne 8 percentách.

V roku 2021 sa v EÚ v priemere zhodnocovalo na výrobu energie približne 26 % KO, čo znamená mierny nárast o 0,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V dlhodobom porovnaní sa kvóta EÚ na spaľovanie, ktorá zohľadňuje aj odpad spálený procesom zneškodňovania D10, za posledné desaťročie takmer nezmenila. Od roku 2011 podiel spaľovania v EÚ vždy kolísal medzi 25 - 27 %.

Objem komunálneho odpadu v EÚ dosiahol nový rekord

Ako je možné vidieť aj z údajov Eurostatu, objem KO v Európe nedávno dosiahol nový rekord. Celkovo okolo 237 mil. ton odpadu z domácností a komerčného odpadu podobného odpadu z domácností sa v roku 2021 vyprodukovalo v 27 členských štátoch EÚ. Je to o 3,6 mil. ton viac ako v predchádzajúcom roku a o takmer 10,5 mil. ton viac ako v roku 2019. Na Slovensku sme v roku 2021 vyprodukovali 2.702 tisíc ton KO, čo predstavuje 496 kg komunálneho odpadu na obyvateľa.

Množstvo KO od vypuknutia pandémie výrazne v EÚ narástlo

Eurostat zaznamenal stabilný rast objemu KO už v predchádzajúcich 6 rokoch. Podľa jeho údajov najviac KO na obyvateľa vzniká v Rakúsku. Podľa najnovších údajov je to 834 kg na obyvateľa, Luxembursko (793 kg/obyvateľa), Dánsko (786 kg/obyvateľa) a Belgicko (759 kg/obyvateľa) majú tiež veľmi vysoké hodnoty. Obyvatelia v Rumunsku (302 kg/obyvateľa), Poľsku (362 kg/obyvateľa) a Estónsku (395 kg/obyvateľa) produkujú pomerne málo KO. V Nemecku bol objem na obyvateľa v roku 2021 646 kg, čo je o 116 kg nad priemerom EÚ, teda 530 kg na obyvateľa. Podielom vyprodukovaného KO v objeme 496 kg na obyvateľa patrí Slovensko pod európsky priemer.

https://www.euwid-recycling.de/news/politik/eu-staaten-haben-2021-knapp-die-haelfte-ihres-siedlungsabfalls-recycelt-130123/

Dve strany jednej mince

Napriek povinným cieľom zníženia produkcie odpadu o 5 % v krajinách EÚ do roku 2030 sa predpokladá nárast obalového odpadu určeného na recykláciu zo súčasných 51 mil. ton na 54 mil. Nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) zvýši recyklovateľnosť aj napriek existencii vyššie zmienených cieľov.

V rámcovej smernici o odpade sa hovorí o zásade, že najlepšie environmentálne výsledky možno dosiahnuť použitím prístupu hodnotenia životného cyklu (LCA). Komisia vo svojom návrhu PPWR túto zásadu opomína a navrhuje zakázať papierové obaly/nádoby na jedno použitie v sektore hotelov, reštaurácií, stravovacích a cateringových zariadení. Štúdia European Paper Packaging Alliance dokazuje, že zákaz jednorazových papierových obalov zvýši emisie CO2 a spotrebu vody.

Zdroj: EXPRA