20. 12. 2022

Legislatíva o odpadoch prechádza revíziou na úrovni EÚ

Legislatívne predpisy o obaloch a odpadoch z obalov sa na európskej úrovni v poslednom období intenzívne riešia. ENVI - PAK má o týchto procesoch, ako člen skupiny EXPRA, aktuálne informácie, ktoré pravidelne sprostredkúva svojim klientom.

Európska komisia nedávno zverejnila svoj pracovný program na rok 2023, v ktorom oznámila, že už aj tak značne oneskorená revízia Rámcovej smernice o odpade sa bude týkať iba dvoch sektorov a to textilného a potravinového odpadu. Táto smernica je nevyhnutná pre dostupnosť a nákladovú efektívnosť tokov sekundárnych surovín (recyklovaných materiálov) vyrobených v Európe a pre zvýšenie účinnosti systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Ide o oficiálny postoj parlamentu vo vzťahu k efektívnym systémom RZV a spätnému získavaniu surovín.

Poslanci Európskeho parlamentu sa zaujímajú o prevenciu vzniku odpadu

Jedným z cieľov revízie Rámcovej smernice o odpade (WFD) je zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu. Súčasné recyklačné schémy v EÚ sú založené na triedenom zbere a mechanickej recyklácii, ktoré majú svoje ekonomické aj technické obmedzenia. Nové doplnkové technológie na recykláciu odpadu sa rýchlo vyvíjajú a zahŕňajú riešenia recyklácie na molekulárnej úrovni, ako je napríklad zachytávanie a využitie uhlíka (CCU) zo splodín vznikajúcich pri spaľovaní odpadu. Aby bola EÚ schopná dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti recyklácie, je nevyhnutné, aby právny rámec zostal technologicky neutrálny.

Podľa EUROSTATu medzi rokmi 2010 a 2020 vzrástol objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa o 23 % (+6,5 kg). Objem recyklovaného odpadu z plastových obalov sa za rovnaké obdobie zvýšil o 32 % (+3,2 kg). Slovensko zrecyklovalo viac ako polovicu vyprodukovaného odpadu z plastových obalov.

Množstvo odpadu vyprodukovaného v EÚ sa teda zvýšilo a právne predpisy nestanovujú žiadne jasné pravidlá, ako mu predchádzať. Verejné konzultácie k revízii Rámcovej smernice o odpade (WFD) stanovili ciele, ako znížiť tvorbu odpadu, zvýšiť jeho opätovné použitie a zlepšiť triedený zber za účelom podpory jeho opätovného použitia a recyklácie na kvalitatívne vysokej úrovni. Zo strany poslancov zazneli otázky týkajúce sa obmedzenia narastajúceho množstva odpadu a stanovenia konkrétnych cieľov v oblasti jeho predchádzania pre konkrétne prúdy odpadu.

Komisia bude chrániť dizajn obalov v kontexte Nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov oficiálne zverejnený 30. novembra ustanovuje ciele pre obsah recyklátu na opätovné použitie. Zavádza tiež požiadavky na kompostovateľné obaly a na hmotnosť, objem a vrstvy pre obaly všeobecne. Okrem toho ustanovuje nové požiadavky na označovanie a zníženie vzniku odpadu a recyklačné požiadavky.

Európska komisia je splnomocnená prijať do 1. januára 2030 delegované právne akty upravujúce problematiku ekomodulácie poplatkov. Systém je založený na recyklačných kritériách podľa stupňa výkonnosti A-E pre plastové obaly a obsah recyklátu. Opätovné použitie (čl. 10) upravuje podmienky, za akých obal možno považovať za opätovne použiteľný. Okrem iného ide o to, aby obal:

 • bol skonštruovaný a navrhnutý tak, aby dosiahol čo najviac ciest alebo obehov v bežne predvídateľných podmienkach používania;
 • bolo možné vyprázdniť alebo vyložiť bez poškodenia obalu, ktoré bráni jeho opätovnému použitiu;
 • bolo možné vyprázdniť, vyložiť, znovu naplniť alebo „naložiť“ bez rizika pre zdravie a bezpečnosť zodpovedných osôb, ktoré túto aktivitu vykonávajú;
 • spĺňal špecifické požiadavky na recyklovateľné obaly (čl. 6).

Ciele pre primárne obaly do roku 2030

 1. Teplé a studené nápoje so sebou - 20 % týchto nápojov je sprístupnených v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému na opakované použitie alebo je umožnené opätovné naplnenie;
 2. Hotové a pripravené jedlo so sebou - 10 % týchto produktov je sprístupnených v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému na opakované použitie alebo je umožnené opätovné naplnenie;
 3. Pivo, sýtené alkoholické nápoje, kvasené nápoje iné ako víno, aromatizované vínne produkty a ovocné vína, produkty na báze liehovín, víno alebo iné kvasené nápoje zmiešané s nápojmi, sóda, jablčný mušt alebo džús - 10 % týchto produktov je sprístupnených v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému na opakované použitie alebo je umožnené opätovné naplnenie;
 4. Alkoholické nápoje vo forme vína - 5 % týchto produktov je sprístupnených v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému na opakované použitie alebo je umožnené opätovné naplnenie;
 5. Voda, voda s pridaným cukrom, voda s inými sladidlami, ochutená voda, nealkoholické nápoje, sódová limonáda, ľadový čaj a podobné nápoje, ktoré sú ihneď pripravené na pitie, čistá šťava, džús alebo mušt z ovocia alebo zeleniny a smoothie bez mlieka a nealkoholické nápoje s obsahom mliečneho tuku - 10 % týchto produktov je sprístupnených v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému na opakované použitie alebo je umožnené opätovné naplnenie.

Ciele pre primárne obaly do 2040 pre rovnaké kategórie s totožnými podmienkami sú: a) – 80%; b) – 40%; c) – 25%; d) – 15%; e) – 25%.

Ustanovenia o povinnom označovaní obalov (čl. 11)

Povinné triedenie a označenie zloženia obalu bude znamenať, že 3,5 roka po nadobudnutí účinnosti sa obal označí etiketou s údajom o jeho materiálovom zložení. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prepravné obaly, vzťahuje sa však na e-commerce obaly.

Povinné označovanie opakovanej použiteľnosti bude znamenať, že 4 roky po nadobudnutí účinnosti bude na obale etiketa o opätovnej použiteľnosti obalu a QR kód alebo iný typ digitálneho dátového nosiča, ktorý poskytuje ďalšie informácie, a to vrátane opakovanej použiteľnosti obalov, dostupnosti systému na opakované použitie a miesta zberu. Účelom je uľahčiť sledovanie obalov a počtu obehov. Okrem toho predávané obaly na opakované použitie musia byť v mieste predaja jasne označené a odlíšené od jednorazových obalov.

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť metodiku identifikácie materiálového zloženia obalov pomocou digitálnych technológií. Je splnomocnená prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť harmonizované požiadavky a formáty označovania obalov a odpadových nádob. Do 1. januára 2028 sa na všetky zberné nádoby z obalov umiestnia, prilepia, vytlačia alebo vyryjú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne etikety umožňujúce oddelený zber každého materiálu určeného na vyhodenie do oddelených nádob (čl. 12). Cieľom je umožniť triedený zber materiálovo špecifickej časti odpadov z obalov zlikvidovať do príslušnej nádoby.

Formát registrácie výrobcov a podávania správ sa stanoví vo vykonávacom právnom akte Komisie. Na výrobcov platí RZV vo vzťahu k obalom, ktoré prvýkrát sprístupňujú na trhu v členskom štáte.

OZV na svojich webových stránkach každoročne zverejnia informácie o množstve obalov sprístupnených na trhu prvýkrát a o úrovniach zhodnotených a recyklovaných materiálov vo vzťahu k množstvu obalov, pre ktoré plnili za výrobcov ich povinnosti.

Vznikne niečo ako „poistný fond“. Výrobca/OZV poskytne primeranú záruku určenú na pokrytie nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadom, ktoré má výrobca/OZV zaplatiť v prípade neplnenia si svojich povinností. Obdobný mechanizmus dnes u nás už funguje, na ročnej báze zasielame do Koordinačného centra príspevok na finančnú garanciu.

Členské štáty sú povinné vytvoriť systémy zabezpečujúce spätný odber (môže ísť aj o zálohové systémy pre rôzne nápojové obaly) a triedený zber všetkých odpadov z obalov, a to s cieľom zabezpečiť náležité spracovanie a uľahčiť prípravu na opakované použitie a vysokokvalitnú recykláciu.

Zavádza sa systém zálohovania nápojových obalov (DRS) pre jednorazové nápojové obaly (fľaše a plechovky) s kapacitou do 3 l. Nevzťahuje sa na mlieko a mliečne výrobky, liehoviny, víno a aromatizované vínové produkty. Z povinnosti zaviesť zálohovanie existuje aj výnimka v prípade vysokej úrovne miery zberu takýchto obalov (nad 90 %). (Výpočet okolností použitia výnimky nie je kompletný.)

Členské štáty zabezpečia, aby zálohové systémy do 1. januára 2028 spĺňali minimálne požiadavky stanovené v prílohe V nariadenia. Členské štáty sa budú snažiť zaviesť DRS aj pre iné formáty obalov, najmä pre jednorazové sklenené nápojové fľaše, nápojové kartóny a pre opakovane použiteľné obaly.

V článku 6 navrhovaného nariadenia sa usiluje o to, aby všetky obaly uvádzané na trh EÚ spĺňali kritériá recyklačného dizajnu (DfR – design for recycling), ktoré Európska komisia definuje prostredníctvom delegovaných aktov (vzniknú v budúcnosti) podľa kritérií a parametrov stanovených v prílohe II. Do roku 2030 budú musieť všetky obaly spĺňať kritériá DfR a do roku 2035 kritériá pre „recyklovateľnosť vo veľkom rozsahu“.

Ciele recyklovateľnosti pre rok 2030 sú stanovené nasledovne:

 • 30 % pre „contact sensitive“ obaly vyrobené z polyetyléntereftalátu (PET) ako hlavnej zložky;
 • 10 % pre „contact sensitive“ obaly, okrem jednorazových plastových fliaš na nápoje, vyrobených z plastových materiálov iných ako PET;
 • 30 % na jednorazové nápojové fľaše; 
 • 35 % pre obaly iné ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch vyššie

Ciele recyklovateľnosti na rok 2040 sú stanovené nasledovne:

 • 50 % pre plastové „contact sensitive“ obaly, okrem jednorazových plastových fliaš na nápoje;
 • 65 % na jednorazové plastové nápojové fľaše;
 • 65 % pre plastové obaly iné ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch

Ciele predchádzať vzniku odpadu budú nastavené na úrovni členských štátov. Každý členský štát zníži množstvo odpadov z obalov vyprodukovaných na obyvateľa v porovnaní s odpadmi z obalov vyprodukovanými na obyvateľa v roku 2018 o 5 % do roku 2030; o 10 % do roku 2035; o 15 % do roku 2040.

Stanovujú sa ciele recyklácie pre celkový odpad z obalov, ako aj ciele v oblasti recyklácie špecifických materiálov na roky 2025 a 2030. Tieto ciele sú rovnaké ako v smernici 94/62/ES.

Recyklačné ciele do roku 2025:

Minimálne 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov (podľa konkrétnych materiálov) o:

▪ 50 % plastov;                                  ▪ 25 % dreva;

▪ 70 % železných kovov;                   ▪ 50 % hliníka;

▪ 70 % skla;                                       ▪ 75 % papiera a lepenky.

Recyklačné ciele do roku 2030:

Minimálne 70 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov (podľa konkrétnych materiálov) o:

▪ 55 % plastov;                                  ▪ 30 % dreva;

▪ 80 % železných kovov;                   ▪ 60 % hliníka;

▪ 75 % skla;                                       ▪ 85 % papiera a lepenky.

Komisia 30. novembra zverejnila politický rámec vo vzťahu k bioplastom, biologicky rozložiteľným a kompostovateľným plastom. Dokument zakladá právne nezáväzný rámec pokynov a inštrukcií, ako by sa s týmito druhmi plastov malo nakladať. Viac sa dozviete na linku: https://environment.ec.europa.eu/publications/communication-eu-policy-framework-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_en

Rada pre životné prostredie splnomocnila Európsku komisiu rokovať v mene EÚ o Plastic Pollution Treaty. Ministri životného prostredia EÚ schválili závery Rady, ktoré budú slúžiť ako všeobecná rokovacia pozícia EÚ na 27. konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Rokovania sa uskutočnia s cieľom sformulovať medzinárodný právne záväzný nástroj na ukončenie znečisťovania plastami do roku 2024.