11. 08. 2022

Nová stratégia triedenia odpadu robí z Belgicka európskeho šampióna

Nová stratégia triedenia odpadu robí z Belgicka európskeho šampióna
OZV ENVI - PAK sleduje dôsledne problematiku odpadového hospodárstva doma aj v zahraničí. Jedným z dobrých príkladov ako zvýšiť úroveň triedenia a recyklácie odpadov je Belgicko, člen medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), zastrešujúcej významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktorej je ENVI - PAK zakladajúcim členom.

Stratégia New Blue Bag

Nová stratégia organizácie Fost Plus, zodpovednej za triedenie a recykláciu odpadov z obalov v Belgicku, dala obehovému hospodárstvu výrazný impulz. Systém spoločného zberu PMD (plast, kov, VKM) takmer všetkých druhov plastov prináša na trh asi 100 000 ton dodatočného obalového materiálu a priťahuje investície do miestnych spracovateľských kapacít. S piatimi novými triediacimi centrami a piatimi novými recyklačnými závodmi sa Belgicko postupne prepracúva na pozíciu európskeho recyklačného centra.

Moderný systém triedenia plastového odpadu New Blue Bag (nová modrá taška) postupne zavádzaný do krajiny od roku 2019, Belgičanom umožňuje prístup k rozsiahlemu zberu PMD s jednotným scenárom zberu v celej krajine. To zaisťuje, že zloženie a kvalita materiálov sú všade rovnaké, čo umožňuje efektívnejšie procesy v triediacich centrách a uľahčuje komunikáciu o pravidlách triedenia.

Zhromaždené množstvá sa rýchlo zvyšujú smerom k zamýšľaným cieľom. V obecných spoločnostiach, ktoré fungujú viac ako rok, sa výnosy približujú a dokonca prekračujú predpokladaných 23 kg na obyvateľa za rok. Priestor na zlepšovanie však stále je a jedným z riešení je osveta.

Belgicko má v prevádzke štyri nové triediace strediská

Rozšírenie pravidiel triedenia PMD má zásadný vplyv na celý nasledujúci reťazec, najmä na triediace strediská. Tam, kde bol počet druhov plastov v modrom PMD vrecku obmedzený na dva druhy – fľaše z PET a HDPE – pribúdajú obaly z polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), PET tácok a fólií. Preto boli potrebné úplne nové, high-tech triediace centrá, ktoré dokážu úhľadne oddeliť všetky tieto plastové obaly podľa typu.

Spoločnosť Fost Plus vydala v roku 2019 prvé žiadosti o cenové ponuky pre päť nových triediacich stredísk, ktoré budú počas nasledujúcich deviatich rokov triediť obaly z New Blue Bag. Dnes sú už štyri z piatich centier plne funkčné: Indaver (Willebroek), Prezero (Evergem), Valtris (Couillet) a Val'Up (Bergen). Výstavba posledného triediaceho centra Sitel v Liège, ktoré bude funkčné do konca roka 2022, sa začala v novembri minulého roka. Približne 90 % obalov, vyzbieraných prostredníctvom New Blue Bag, sa už spracováva v nových triediacich centrách.

Nové triediace centrá kombinujú nové a existujúce technológie

Triediace centrá budú vrátane bubnových sít, veterných meničov a infračervených kamier, triediť obaly PMD do 14 homogénnych frakcií pripravených na ďalšiu recykláciu. Poskytnú tiež potrebnú flexibilitu na ďalšie spresnenie a rozšírenie scenárov zberu pre budúcnosť. Napríklad od 1. januára 2022 sú vo vrecku PMD povolené aj kovové aerosóly (predtým boli v PMD povolené len aerosóly do potravín a kozmetiky). Podľa toho, ako sa recyklačné technológie a trhy vyvíjajú, bude sa môcť New Blue Bag ešte viac otvoriť ďalším obalom.

Recyklácia na belgickom území

Vyzbierané obaly sa recyklujú v Belgicku, prípadne v susedných krajinách (Nemecko, Francúzsko, Holandsko). Pri plastových obaloch bol však podiel recyklácie na vlastnom území pomerne obmedzený. S New Blue Bag ide o krok ďalej a priťahuje spoločnosti, ktoré chcú investovať do nových recyklačných kapacít na svojej pôde. Zatiaľ čo v roku 2020 sa v Belgicku recyklovalo len 9 % plastových obalov, v nasledujúcich rokoch by sa to s plánovanými projektmi malo zvýšiť na viac ako 75 %.

Recyklácia viac ako 50 % plastov na Slovensku je vysoko nad priemerom v rámci EÚ

V súvislosti s hlavnými cieľmi odpadového hospodárstva sa Slovensko zameriava na opätovné použitie, podporu triedenia odpadu pri zdroji a recykláciu, lepšie využívanie bioplastov a tiež zavedenie povinnosti triediť textilný odpad (od roku 2025). Okrem toho sa zameriava na lepšiu recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), ktoré tvoria až 46 % zmesového KO končiaceho na skládkach.

Skládkovanie bioodpadu negatívne vplýva na emisie skleníkových plynov, znečisťovanie povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. MŽP SR chce v tejto súvislosti pripraviť legislatívnu zmenu, ktorá nastaví pravidlá pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov, najmä pre kompostárne. Počíta tiež so zavedením značky kvality pre kvalitný kompost.

Preferovanou možnosťou náhrady tradičných plastov z pohľadu ich dopadu na životné prostredie a nakladanie s nimi budú podľa POH bioplasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín, ktoré nie sú recyklovateľné spolu s tradičnými syntetickými plastami. Do roku 2025 plánuje MŽP pripraviť pravidlá aj pre triedený zber bioplastov, ktoré sa čoraz častejšie využívajú na verejných podujatiach.

Zdroje:

Expra

https://lnk.sk/cds4

https://lnk.sk/udz5