26. 04. 2022

Opatrenia proti plastovému odpadu sa riešia na európskej aj na štátnych úrovniach

Environmentálne zhromaždenie OSN (UNEA) začalo rokovať o záväznej globálnej dohode o plastoch a plastovom odpade. Plánovaná dohoda je najdôležitejšou multilaterálnou environmentálnou dohodou od parížskej klimatickej dohody. Zákonodarcovia EÚ sa snažia o urýchlenie legislatívnych procesov v oblasti obehového hospodárstva, opatrenia v oblasti obmedzovania plastového odpadu realizujú aj Nemecko, Lotyšsko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko či Malta. V riešení odpadov nezaostávajú ani globálne firmy či veda a výskum. Intenzívne konzultácie týkajúce sa recyklovateľnosti obalov, do ktorých sa zapojila aj OZV ENVI - PAK, prebiehajú aj v rámci EUNOMIA.

Zásadné legislatívne zmeny v problematike plastového odpadu na európskej úrovni napredujú

Zhromaždenie OSN pre životné prostredie otvorilo globálnu dohodu o plastoch. Podľa rozhodnutia UNEA má byť právne záväzný dohovor vypracovaný do roku 2024. Plánovaná medzinárodná dohoda by mala brať do úvahy celý životný cyklus plastov a podporovať udržateľný dizajn produktov a ochranu zdrojov. Návrh uznesenia bol prijatý konsenzom.

Zákonodarcovia EÚ urýchlia prijatie balíka obehového hospodárstva. Rozhodli sa tiež pre spoluprácu a spolufinancovanie projektu „Designing for a Circular Economy“, programu medzi CEFLEX a UK Research and Innovation. CEFLEX obdrží na testovacie aktivity dotáciu 500 000 £.

Európsky parlament prijal 8. Environmentálny akčný program EÚ (EAP). Jeho cieľom je usmerňovať implementáciu Zelenej dohody EU a zároveň stanoviť niekoľko všeobecných cieľov do roku 2030, vrátane zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, „napredovania smerom k ekonomike blahobytu“, znižovania znečisťovania, ochrany a obnovy biodiverzity.

Podľa najnovších spravodajských informácií, Európska komisia potvrdila, že Smernica o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD), ktorá má byť zverejnená 20. júla 2022, bude v skutočnosti nariadením. Právny akt ako taký bude priamo uplatniteľný vo vnútroštátnych právnych predpisoch bez implementácie v členských štátoch. Výbor EU parlamentu pre životné prostredie sa predbežne dohodol aj na znížení limitu perzistentných organických látok (dlhodobo pretrvávajúcich v prostredí) v odpade.

Nezávislá poradenská spoločnosť pre oblasť environmentu EUNOMIA spustila vo veľkom rozsahu ďalšie konzultácie o recyklovateľnosti obalov. V rámci procesu, do ktorého sa aktívne zapojila aj OZV ENVI - PAK sa mohli zainteresované subjekty zúčastniť na pripomienkovaní opatrení a definícií vo vzťahu k problematike recyklovania vo veľkom rozsahu.

Nemecká mimovládna organizácia NABU požaduje environmentálnu daň na jednorazové obaly

Environmentálna daň z nápojových obalov na zabezpečenie vyššej ochrany klímy má byť navrhnutá v súlade s právom EÚ a ústavným právom Nemeckej spolkovej republiky. Cieľ dane nie je vyberať čo najvyššie poplatky, ale zvyšovať ponuku a dopyt po opakovane použiteľných variantoch. Výška dane z nápojových obalov odráža príslušný klimatický vplyv počas výroby.

Nemecká federálna vláda sa ešte nerozhodla, ako bude implementovať článok 8 smernice EÚ o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Zdá sa nesporné, že by mal existovať „fond jednorazových plastov“, prostredníctvom ktorého by sa výrobcom účtovali príslušné náklady za littering. Otázkou je, či vláda príde so súkromno-právnym riešením, alebo či zavedie osobitný verejnoprávny odvod. Úlohou riadenia fondu má byť poverená „Spolková agentúra pre životné prostredie“. Výrobcovia vyjadrili značné obavy z takéhoto štátneho riešenia, ktoré je navyše spojené so zavedením osobitného odvodu. Mnohé združenia uprednostňovali model súkromného sektora, v ktorom mala prevziať základné úlohy „Ústredná kancelária pre Register obalov“.

Podľa návrhu by výrobcovia jednorazových plastových výrobkov, ako sú tašky, poháre a cigarety, mali od roku 2024 platiť poplatok „Spolkovej agentúre pre životné prostredie“. Výška poplatku/odvodu zatiaľ nebola určená. „Spolková agentúra pre životné prostredie“ má v úmysle predefinovať poplatok každých päť rokov. Výrobcovia sa musia registrovať na Federálnej agentúre pre životné prostredie a každý rok nahlásiť typ a objem jednorazových plastových výrobkov, ktoré prvýkrát uvádzajú na trh alebo predávajú.

Orgán má rozdeľovať vyzbierané prostriedky samosprávam podľa bodového systému za vykonané opatrenia odpadového hospodárstva, čistenie verejných priestranstiev, ako aj vykonanú osvetovú činnosť. Samosprávy ohlásia poskytnuté služby ročne. Bodový systém je definovaný zákonným nariadením a podlieha pravidelnej kontrole.

Dánska agentúra na ochranu životného prostredia vyzvala na zvýšenú recykláciu plastového odpadu. Snahou agentúry je predovšetkým zdôrazniť cieľ spoločnosti Nopa Nordic, a to dosiahnuť 100%tný podiel recyklovaného plastu v spotrebiteľských obaloch.

Kancelária UNEP v Paríži nadviaže partnerstvo s Nórskym fondom maloobchodníkov pre životné prostredie NREF za účelom redukcie znečistenia plastmi prostredníctvom systémov RZV (Rozšírená zodpovednosť výrobcov). Hlavnými aktivitami v rámci partnerstva budú:

1) vypracovať globálne usmernenia pre RZV - príručky a podporné súbory nástrojov na harmonizáciu prístupov k RZV;

2) poskytovať prispôsobenú technickú podporu dvom pilotným krajinám, aby otestovali a zlepšili globálne usmernenia RZV;

3) zriadiť asistenčné centrum pre problematiku RZV na poskytovanie poradenstva v reálnom čase pre krajiny, ktoré potrebujú podporu pri implementácii právne záväzných pravidiel systémov RZV.

EUROPEN upozornil, že Francúzsko nedávno oznámilo Európskej komisii v rámci postupu TRIS návrh vyhlášky o zákaze určitých jednorazových plastových nádob na potraviny vyrobených z expandovaných alebo extrudovaných plastov. Návrh vyhlášky zakazuje poskytovanie jednorazových plastových obalov na potraviny, ktoré pozostávajú úplne alebo čiastočne z extrudovaného polystyrénu, expandovaného alebo extrudovaného polypropylénu a sú určené na spotrebu na mieste, alebo na „to go“ spotrebu. Návrh vyhlášky je prísnejší ako požiadavky stanovené v SUP smernici.

Holandská vláda oznámila svoj zámer od roku 2024 zakázať jednorazové plastové poháre a obaly na jedlo určené na konzumáciu v reštauráciách, na festivaloch a v kanceláriách, v snahe aby sa opätovne použiteľný jedálenský riad stal normou. Vláda zavedie aj daň z „to go“. Od júla 2023 budú spoločnosti povinné uplatniť daň za jednorazové plastové poháre a obaly na jedlo určené na konzumáciu so sebou. Jednorazové obaly bez obsahu papiera a plastov budú naďalej povolené.

Španielsky senát schválil nový zákon o odpadoch (Waste Law) Zálohový systém nápojových obalov na národnej úrovni (aktuálne majú jednotlivé regióny vlastné pravidlá) bude zavedený pravdepodobne v roku 2023. Zákon bude zakazovať uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky v súlade s EÚ legislatívou.

Od 1. apríla mali začať automaty na Malte vracať zákazníkom zálohu výmenou za použité obaly od nápojov, táto služba bude však poskytnutá spotrebiteľom až neskôr v priebehu roka. Termín spustenia systému nebol oznámený.

Zálohový systém spúšťa aj Lotyšsko. Spotrebitelia zaplatia pri kúpe nápoja navyše 10 eurocentov, ktoré im budú následne vrátené, keď vrátia prázdnu fľašu alebo plechovku určenú na recykláciu do zálohového systému. Lotyšsko má za cieľ dosiahnuť mieru návratnosti nad 90 % v súlade s cieľmi stanovenými v Smernici SUP, a to aby do roku 2029 členské štáty dosiahli úroveň zberu plastových nápojových obalov určených na recykláciu v rozsahu 90 %.

Nové technológie

Rastúce spotrebiteľské ceny prinášajú aj vyššiu motiváciu podvádzať. Nezisková organizácia ReCon^2 v Spojenom kráľovstve využíva technológiu vyvinutú na University of Manchester, ktorá analyzuje obsah recyklátov v plastových výrobkoch a odhalí prípadné lži o  recyklovaných plastoch.

Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo a Unilever sa zaviazali zvýšiť investície s cieľom urýchliť prechod na obehové hospodárstvo pre plastové obaly. Online gigant Amazon sa zaoberá výskumom chemickej recyklácie a vývojom nových bio - degradovateľných plastov.

HolyGrail 2.0 - Technológia vodoznakov v triedení odpadu zaznamenala veľký úspech. Testy prototypu technológie nasvedčujú, že technológia triedenia odpadu založená na vodoznaku umožňuje presnejšie dotriedenie (v porovnaní s infračervenou technológiou) odpadu z obalov vo veľkom rozsahu, čo umožní vznik nových „prúdov odpadu“, napríklad pre potravinové obaly, obaly z kozmetiky, čistiace prostriedky, atď. Naprieč všetkými testovanými kategóriami dosiahla správna detekcia obalových materiálov úroveň 99 %, následné oddeľovanie 95 % a čistota vytriedenia 95 % (v zmysle, že odpad neobsahuje materiál/obaly, ktoré predstavujú riziko jeho znehodnotenia). Prototyp linky bol testovaný na približne 120 000 kusoch obalov s rýchlosťou pásu triediacej linky 3m/s. Počas testov pri rýchlosti 4,5m/s nedošlo k zhoršeniu výsledkov.