1. Prečo potrebujeme nový zákon o odpadoch?
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky na modernú legislatívnu normu

V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky na modernú legislatívnu normu. 13 rokov noviel a čiastkových zmien viedlo k tomu, že zákon sa stal neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.

Cieľom nového zákona je predovšetkým odstrániť poddimenzované financovanie triedeného zberu v mestách a obciach a tak dať impulz na zvýšenie miery vytriedeného a recyklovaného odpadu.

Výsledky triedeného zberu nám ukazujú, že systém, ktorý sa riadi aktuálnou legislatívou už nemá potenciál, aby klesalo množstvo odpadu uloženého na skládku a aby rástlo množstvo vytriedeného odpadu. V súčasnosti triedi občan Slovenska priemerne 8 % komunálneho odpadu a 75 % končí na skládkach. Do roku 2020 musíme zabezpečiť, aby bolo na Slovensku recyklovaného 50 % vzniknutého komunálneho odpadu.

Zlepšenie triedeného zberu má zabezpečiť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Vzťahovať sa bude na viacero komodít - vozidlá, pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Výrobcovia budú musieť, okrem iného, znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov, ktoré vznikajú z ich výrobkov a z obalov týchto výrobkov.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk