22. 04. 2015

10. Povedie nový zákon k zvýšeniu množstva triedeného odpadu?

Nový zákon o odpadoch zavádza viacero opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie množstva vytriedených odpadov
Nový zákon o odpadoch zavádza viacero opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie množstva vytriedených odpadov. Nástrojmi na zvýšenie množstva vytriedeného odpadu sú predovšetkým rozšírená zodpovednosť výrobcov a nová evidencia vykazovania množstiev vytriedených a recyklovaných odpadov.

Zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov predstavuje povinnosť výrobcu postarať sa o obal, resp. výrobok počas celého životného cyklu od štádia vývoja až po štádium, keď sa stane odpadom.

V praxi to znamená, že každý výrobca a dovozca má predpísané množstvo odpadov z obalov, pre ktoré musí zabezpečiť zber, recykláciu a zhodnotenie. Aby to bolo spravodlivé voči výrobcom, je toto množstvo odvodené od množstva obalov, ktoré na Slovensku výrobca predá. V organizáciách zodpovednosti výrobcov (OZV) sa množstvá jednotlivých výrobcov spočítavajú a OZV musí zabezpečiť zber a zhodnotenie celého súčtu množstiev všetkých výrobcov.

Povinnosť zabezpečiť zber a recykláciu mali výrobcovia a dovozcovia i doteraz, ale v realite sa často stávalo, že povinnosti zberu a zhodnotenia boli plnené nie odpadom pochádzajúcim z triedeného zberu komunálnych odpadov, ale z priemyselných odpadov alebo sa dokonca mohlo stať, že v evidencii množstva odpadu vznikalo viacnásobné vykazovanie a množstvá vytriedeného a recyklovaného odpadu sa takto umelo navyšovali.

Podľa nového zákona o odpadoch bude evidencia vytriedeného a zhodnoteného odpadu jednoznačná. Bude mapovať materiálový tok od pôvodného pôvodcu odpadu, to znamená od toho, u koho sa odpad vytriedil až po toho, kto odpad recykluje. Koniec duplicitám a viacnásobnému vykazovaniu vyzbieraného a recyklovaného odpadu bude v realite znamenať zreálnenie (zníženie!?) množstiev vytriedených odpadov a preto budú musieť výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov podporiť zvyšovanie množstva vytriedených odpadov, aby dokázali splniť povinnosti stanovené zákonom.

Výrobcom a dovozcom ako i organizáciám zodpovednosti výrobcov budú hroziť vysoké sankcie, ak sa nevytriedi a nezrecykluje dostatočné množstvo odpadov. Preto budú robiť všetko , aby sa tak nestalo. Na tomto princípe funguje triedený zber odpadov vo vyspelých členských krajinách Európskej únie.

Významnú úlohu v monitorovaní množstva reálne vytriedeného a recyklovaného odpadu bude predstavovať povinnosť výrobcov financovať a organizovať osvetové kampane na podporu triedeného zberu, ako i vytvoriť elektronický informačný systém v odpadovom hospodárstve.

Pre mestá a obce zavedenie tohto princípu znamená, že z ich územia budú triedené odpady ako sklo, plasty a papier z farebných kontajnerov vyvezené v plnom rozsahu, pričom OZV sa tiež bude aktívne podieľať na vzdelávaní obyvateľstva v tejto oblasti, čo nepochybne prispeje k zvyšovaniu množstiev triedeného odpadu.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk