11. Ako bude prebiehať zrušenie Recyklačného fondu podľa nového zákona o odpadoch?
Na základe zákona o odpadoch, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 17

Na základe zákona o odpadoch, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. marca 2015 príde 31. 12. 2016 k zrušeniu Recyklačného fondu.

Recyklačný fond podľa tohto zákona vstúpi do likvidácie 31. decembra 2016. Jeho činnosť bude ukončená postupne a bez právneho nástupcu. Likvidáciu Recyklačného fondu bude riadiť likvidátor, ktorého vymenuje minister životného prostredia SR ku dňu vstupu fondu do likvidácie. Na likvidátora prejde aj pôsobnosť orgánov fondu.

Úlohy Recyklačného fondu vzťahujúce sa k financovaniu triedeného zberu odpadov budú nahradené zavedením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), čo znamená, že výrobcovia a dovozcovia zastúpení Organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) budú zodpovední za financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov.

80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch Recyklačného fondu bude ku dňu 30. júna 2016 prevedených do Environmentálneho fondu a ich použitie bude viazané na podporu triedeného zberu odpadov.

Od 1. júla 2016 bude možné prostriedky Recyklačného fondu využiť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie, teda do konca roka 2016.

Zároveň prichádza k zmene, podľa ktorej bude možné poskytnúť finančné prostriedky na budovanie zberných dvorov pre združenia miest a obcí a tiež bude možné použiť finančné prostriedky na vybudovanie informačného systému odpadového hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia zároveň vyhlásilo iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce použiť prostriedky z Recyklačného fondu na likvidáciu čiernych skládok. V súvislosti s tým Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje projekt s pracovným názvom Veľké upratovanie Slovenska. Na odstránenie nelegálnych skládok odpadu bude prostredníctvom grantového programu vyhláseného Environmentálnym fondom vyčlenených približne sedem až osem miliónov eur.

Samosprávy tak budú môcť vyriešiť dlhoročný problém s výskytom nelegálnych skládok na ich území.

Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného fondu získané v súvislosti so zberom a spracovaním odpadu od výrobcov, dovozcov, spracovateľov, zberových spoločností, miest a obcí prípadne združení miest a obcí, sa dňom zrušenia Recyklačného fondu stávajú majetkom štátu v správe ministerstva. Tieto informácie prejdú do informačného systému Ministerstva životného prostredia SR tak, aby ich bolo možné v prípade potreby operatívne použiť.

 

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk