12. Na čo budú slúžiť štandardy triedeného zberu?
Pre splnenie povinností a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva je nevyhnutné, aby stúplo množstvo vytriedeného odpadu, preto vykonávacie predpisy k novému zákonu o odpadoch prinesú do odpadového hospodárstva nový pojem - štandardy triedeného zberu

Pre splnenie povinností a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva je nevyhnutné, aby stúplo množstvo vytriedeného odpadu, preto vykonávacie predpisy k novému zákonu o odpadoch prinesú do odpadového hospodárstva nový pojem - štandardy triedeného zberu.

Štandardy triedeného zberu majú zabezpečiť, aby triedený zber zložiek komunálneho odpadu v obciach fungoval efektívne a nie len formálne. Občania v obciach a mestách budú mať takto vytvorenú dostatočne hustú a pohodlnú sieť zberných miest na triedený odpad, aby mohli triediť pohodlnejšie viac odpadu, ako doteraz.

Prostredníctvom štandardov triedeného zberu budú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v obci. Štandardy by mali určovať minimálne podmienky, resp. kapacity zberných nádob alebo vriec, ktoré musia byť k dispozícii obyvateľom obce/mesta na zber z konkrétnej zložky komunálneho odpadu.

Štandardy by mali byť stanovené v objemových jednotkách (litroch) na jedného obyvateľa za rok a budú stanovené na jednotlivé komodity - papier, plasty, sklo, kovové obaly, ako i biologicky rozložiteľný komunálny odpad, samostatne. Prostredníctvom štandardov by mala mať obec/mesto jasne stanovené, aké minimálne množstvo nádob, resp. vriec bude potrebovať, a ako často ich bude potrebné zvážať.

Za zavedenie štandardu triedeného zberu bude zodpovedná obec/mesto. Za financovanie triedeného zberu na území obce bude zodpovedná OZV, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.

Štandardy triedeného zberu by mali priniesť poriadok aj do označovania nádob a vriec na triedený zber tak, aby bola uľahčená orientácia pre občanov, čo sa ako zbiera a zároveň, aby bolo jednoduchšie organizovať celoslovenské osvetové aktivity na podporu triedeného zberu odpadov.

Štandardy triedeného zberu možno pokladať za nástroj garantujúci komfortný a efektívny systém triedeného zberu pre občanov, ako aj environmentálny nástroj smerujúci k znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu a k zvyšovaniu úrovne separovania odpadu a jeho následného materiálového, resp. energetického využitia. Takýto systém bude pohodlnejší pre občanov.

Presnú odpoveď na danú otázku bude možné dať až na základe vyhlášky, ktorú MŽP SR zverejní.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva, zasielajte na adresu obce@envipak.sk.