14. Z čoho budú OZV financovať triedený zber
Nový zákon o odpadoch zavádza Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV)

Nový zákon o odpadoch zavádza Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). To znamená, že výrobcovia a dovozcovia sa musia postarať o výrobok od dizajnu až po odpad.

Výrobcovia a dovozcovia teda preberajú plnú zodpovednosť za triedený zber vyhradených prúdov odpadov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky) a sú povinní znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov z ich výrobkov a obalov týchto výrobkov.

V prípade obalov bude každý výrobca a dovozca platiť poplatok do Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) za obaly, ktoré uvedie na trh. Úlohou OZV bude zabezpečiť systém triedeného zberu, tak, aby bolo možné ich vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia.

OZV bude mať uzatvorené zmluvy o systéme a financovaní triedeného zberu aj s obcami a mestami.

Zmluvy medzi OZV a obcami/mestami budú dohodami o systéme triedeného zberu. To znamená o tom ako funguje triedený zber v tej ktorej obci alebo meste a koľko stojí. OZV bude následne hradiť náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

OZV budú uzatvárať zmluvy aj so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel triedeného zberu.

OZV budú garantovať aj financovanie zberu a recyklácie obalov od výrobcov, ktorí na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa odpadmi stali až v dobe, keď už tento výrobca na trhu nepôsobí.

Nový systém financovania triedeného zberu, vyplývajúci z nového zákona o odpadoch, prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV prevezmú náklady na triedený zber. Teda čím viac odpadu sa v meste/obci vytriedi, tým menej nákladov bude mesto/obce vynakladať na likvidáciu ostatného odpadu z miestneho poplatku.

Takýmto plnením sa zabezpečí financovanie nákladov na triedený zber vyzbieraných odpadov v mestách a obciach, ktoré budú od týchto nákladov odbremenené.

Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk. Odpovede na ne nájdete v tejto rubrike a zároveň aj na www.envipak.sk