15. Prečo uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s OZV
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch , ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v legislatíve vzťahujúcej sa na odpady za posledných 14 rokov a preto je veľmi dôležité pripraviť sa na túto zmenu, tak aby bola plynulá

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch , ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v legislatíve vzťahujúcej sa na odpady za posledných 14 rokov a preto je veľmi dôležité pripraviť sa na túto zmenu, tak aby bola plynulá.

Najväčšiu a najdôležitejšiu zmenu prináša nový zákon v triedenom zbere. Zodpovednosť za financovanie triedeného zberu prejde od roku 2016 na výrobcov a dovozcov, ktorých budú zastupovať OZV (Organizácie zodpovednosti výrobcov).

Na to, aby bol prechod na nové financovanie triedeného zberu plynulý, OZV uzatvára s mestom/obcou zmluvu o budúcej zmluve.

Zmluva o budúcej zmluve je nástrojom, pomocou ktorého sa samospráva a OZV dohodnú na pravidlách a podmienkach, ako bude nový zákon o odpadoch uvedený do života. V prípade triedeného zberu papiera, plastov, skla a kovových obalov ide predovšetkým o dohodu na tom, ako funguje triedený zber v konkrétnom meste alebo obci, koľko stojí a kto ho vykonáva.

Zmluva o budúcej zmluve je pre obec/mesto nástrojom, ako sa dohovoriť s OZV na podmienkach spolupráce ešte prv, ako vstúpi nový zákon do účinnosti.

Zmluva o budúcej zmluve poskytuje mestu/obci garanciu plynulého a rýchleho prechodu na nový systém financovania triedeného zberu.

Ak obec alebo mesto neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve, riskuje, že prechod na nový systém financovania triedeného zberu nebude hladký a rýchly. Obci, ktorá neuzatvorí s OZV zmluvu o budúcej zmluve bude partner na financovanie triedeného zberu (OZV) prilosovaný.

Prilosovanie OZV pre mesto/obec znamená, že prilosovaná OZV vykoná overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov a v prípade nedohody na podmienkach financovania triedeného zberu, znáša mesto/obec riziko, že jej bude OZV hradiť náklady na triedený zber iba vo výške obvyklých nákladov.

V prípade uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve takéto riziko mestu/obci nehrozí.


Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk. Odpovede na ne nájdete v tejto rubrike a zároveň aj na www.envipak.sk