17. Ako stanoviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2016
Rok 2016 bude rokom zmeny vo financovaní odpadového hospodárstva v obciach a mestách

Rok 2016 bude rokom zmeny vo financovaní odpadového hospodárstva v obciach a mestách. Najdôležitejšou zmenou bude prechod financovania triedeného zberu vyhradených prúdov odpadu na výrobcov (definícia zahŕňa aj dovozcov), ku ktorému príde od polovice roka. To znamená, že obec/mesto musí túto skutočnosť zohľadniť pri stanovovaní výšky poplatku za komunálny odpad pre rok 2016.

Ako má teda obec/mesto postupovať?

V súvislosti s výškou miestneho poplatku za komunálne odpady je dôležitá účelovosť tohto poplatku, t. j. akým spôsobom je možné takto získané finančné prostriedky použiť. Poplatok za komunálne odpady je na rozdiel od miestnej dane účelovo viazaný zdroj príjmov obce. Z toho vyplýva, že obec nemôže poplatok použiť na iné účely ako na tie, ktoré vyplývajú z nového zákona o odpadoch.

Pri určení výšky poplatku na rok 2016 musí preto obec zohľadniť zníženie nákladov na triedený zber, ktoré spôsobí zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Na základe toho bude dôležité, aby obec správne nastavila výšku poplatku.

V prípade poddimenzovania výšky bude musieť obec vzniknutý rozdiel uhradiť z ďalších obecných zdrojov. Naopak, v prípade nadhodnotenia výšky poplatku bude obec povinná použiť prebytočné prostriedky výlučne v súlade s hore uvedenými možnosťami. K týmto možnostiam však nepatrí prevádzkovanie skládky odpadov, nakoľko takáto činnosť nespadá ani do jednej z činností, na ktoré je možné poplatok v súlade so zákonom použiť.

Obec musí pri využití poplatku rešpektovať účelovosť definovanú v § 81, podľa ktorého náklady na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, pričom stanovenie výšky týchto nákladov je v kompetencii obce.

Obec znáša náklady na zabezpečenie nádob na triedený zber mimo režimu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej RZV). Ďalej sa z tohto poplatku platia činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu mimo režimu RZV, náklady spôsobené nedôsledným triedením ako aj náklady nad výšku obvyklých nákladov v obci.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk. Odpovede na ne nájdete v tejto rubrike a zároveň aj na envipak.sk