18. Integrácia aktuálneho systému triedeného zberu do systému kolektívneho nakladania
Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom

Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom. Tento systém si nastavila v spolupráci s oprávnenou organizáciou a/alebo zberovou spoločnosťou. Konkrétne ide o to, či je zber kontajnerový, vrecový, kombinovaný, aká je frekvencia zberu jednotlivých komodít a pod. Pokiaľ je systém triedeného zberu funkčný, bude ho autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), pre ktorú sa obec/mesto rozhodne, povinná rešpektovať a nadviazať naň po tom, ako začne platiť nový zákon o odpadoch.

Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia nového zákona o odpadoch, § 28 ods. 11, ktoré umožňuje obci ponechať doteraz zavedený systém triedeného zberu. Dané ustanovenie je dôležité preto, aby mohli zostať zachované zmluvné vzťahy, ktoré boli uzatvorené na základe verejného obstarávania a aby nedošlo k zmareniu investícií vložených do triedeného zberu odpadu, napr. aj formou čerpania zdrojov z fondov Európskej únie.

Majetok mesta (zberné nádoby a ostatná infraštruktúra mesta) ostane naďalej vo vlastníctve obce/mesta. Dôležité je, aby sa OZV a obec/mesto dohodli na podmienkach jeho efektívneho využívania.

Výnimka môže nastať v prípade, ak obec/mesto neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou uchádzajúcou sa o autorizáciu OZV, ktorú bude udeľovať MŽP SR. Vtedy ju Koordinačné centrum pridelí niektorej z autorizovaných OZV losovaním. OZV má právo v tejto obci vykonať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu a navrhnúť zmeny vedúce k zvýšeniu efektívnosti systému. Ak obec zmeny neakceptuje, je OZV oprávnená hradiť zberovej spoločnosti náklady za vytriedený odpad vo výške obvyklých nákladov a zvyšok nákladov na triedený zber bude zberovej spoločnosti hradiť obec.

 

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk. Odpovede na ne nájdete v tejto rubrike a zároveň aj na www.envipak.sk