6. Čo je Koordinačné centrum a aká bude jeho úloha?
Koordinačné centrá budú subjekty združujúce výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujúcich nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu (elektroodpad, obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory

Koordinačné centrá budú subjekty združujúce výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujúcich nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu (elektroodpad, obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory..), pre ktorý je koordinačné centrum zriadené.

Keďže každý z vyhradených prúdov odpadov má svoje špecifiká, budú zriadené koordinačné centrá pre každý vyhradený prúd odpadu. Z dôvodu zachovania spoločného integrovaného systému triedeného zberu na obciach bude zriadené spoločné koordinačné centrum pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov.

Zmyslom zriadenia koordinačných centier je vytvoriť spoločnú koordinačnú platformu medzi obcami a výrobcami pri plnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj sústreďovanie informácií o príslušnom vyhradenom výrobku a vyhradenom prúde odpadov z hľadiska evidencie.

Koordinačné centrum bude slúžiť pre obce ako kontaktné miesto, pričom medzi jeho hlavné povinnosti má patriť najmä:

  • zriadiť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
  • prijímať informácie o nezabezpečení odvozu triedených zložiek komunálneho odpadu, pričom koordinačné centrum je povinné zabezpečiť nápravu takéhoto stavu,
  • evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky, čo v prípade odpadov z obalov a neobalových výrobkov znamená to, že ak žiadna OZV neuzatvorí zmluvu o financovaní triedeného zberu s niektorou obcou, koordinačné centrum zabezpečí zlosovanie, na základe ktorého bude takýmto obciam pridelená OZV. Tento nástroj slúži na to, aby sa nestalo, že niektorá z obcí nebude mať zabezpečené financovanie triedeného zberu.
  • v prípade, že nastane problém pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a OZV, ako výsledkom zlosovania, bude koordinačné centrum povinné zabezpečiť nezávislú osobu tzv. mediátora na jeho riešenie,
  • prijímať a spracovávať údaje a poskytovať ich Ministerstvu životného prostredia SR na účely ohlasovacích povinností.

Úlohou koordinačného centra je koordinovanie systémov zberu a zhodnocovania odpadov a nie ich riadenie. Koordinačné centrum má poskytnúť zainteresovaným subjektom nevyhnutný servis na kontinuálne zabezpečenie triedeného zberu v obciach a sumarizovanie evidenčných informácií pre účely ministerstva vo vzťahu k Európskej Únii.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk