21. 04. 2015

8. Zber drobného stavebného odpadu

Návrh zákona o odpadoch prináša zmenu v pohľade na zvoz a nakladanie s drobným stavebným odpadom

Návrh zákona o odpadoch prináša zmenu v pohľade na zvoz a nakladanie s drobným stavebným odpadom. Cieľom zmeny je, aby pôvodcovia drobného stavebného odpadu boli adresne zodpovední za jeho produkciu tak, aby sa im ostaní obyvatelia neskladali na likvidáciu vyprodukovaného odpadu.

Doteraz mala obec povinnosť zahrnúť náklady na zber drobného stavebného odpadu do jedného miestneho poplatku. Každý obyvateľ mal možnosť odovzdať 1m3 stavebného odpadu z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu (drobného stavebného odpadu, ďalej len „DSO“) v rámci bežného poplatku, tzn. bez povinnosti osobitnej úhrady za DSO.

Podľa návrhu zákona o odpadoch prichádza k zmene. V § 81 ods. 20 sa ustanovuje povinnosť pre obec zaviesť množstvový zber DSO.

Množstvový zber definuje ustanovenie §80 ods. 8 návrhu zákona, ako zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Systém, akým bude toto opatrenie zavedené do praxe, necháva zákonodarca na konkrétnej obci/meste tak, aby mohlo vychádzať z aktuálnych možností, ktorými obec/mesto disponuje. V praxi to znamená, že obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) ustanoví, akým spôsobom bude skutočne odovzdávané množstvo DSO spoplatňované pre občanov.

Ak obec disponuje na zbernom dvore váhou, je možné ako mernú veličinu pre množstvový zber určiť hmotnosť. Vtedy bude pôvodca spoplatnený na základe reálne zváženej hmotnosti odovzdaného DSO.

Ak však obec nedisponuje váhou, je možné ako mernú veličinu využiť objem, podobne ako to bolo doteraz. To znamená, že pôvodca - občan bude spoplatnený na základe objemu – m3 odovzdaného DSO.

Bez ohľadu na mernú veličinu množstvového zberu môže obec/mesto poplatkovú politiku nastaviť tak, aby systém odovzdávania DSO mohol fungovať ako doteraz. Každý občan môže mať nárok na odovzdanie určeného množstva za symbolickú cenu a až keď odovzdá odpad nad túto hranicu, bude mu množstvo odpadu spoplatnené plnou cenou.

Zavedenie množstvového zberu na DSO je nástroj, ktorý návrh zákona o odpadoch poskytuje obciam/mestám, aby spravodlivo zohľadnili zodpovednosť občanov – pôvodcov za produkciu odpadov.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk