14. Aké je postavenie neobalových výrobkov v návrhu nového zákona o odpadoch?
Návrh nového zákon o odpadoch so sebou prináša nové definície a pojmy, medzi inými aj novú definíciu „výrobcu neobalového výrobku“, začlenenie výrobcov neobalových výrobkov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj niektoré nové povinnosti pre týchto výrobcov, ktorí budú uvádzať neobalové výrobky na trh v Slovenskej republike

Návrh nového zákon o odpadoch so sebou prináša nové definície a pojmy, medzi inými aj novú definíciu „výrobcu neobalového výrobku“, začlenenie výrobcov neobalových výrobkov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj niektoré nové povinnosti pre týchto výrobcov, ktorí budú uvádzať neobalové výrobky na trh v Slovenskej republike.

Je potrebné pripomenúť, že aj v súčasnej právnej úprave platia obdobné povinnosti, pričom nositeľmi povinností sú dovozcovia a výrobcovia materiálov a výrobkov z týchto materiálov, ktoré sú bližšie špecifikované v §§ 44, 44a, 46 a 48 zákona č. 221/2001 Z.z. v znení nasledujúcich právnych, pričom sa vzťahujú na materiály a výrobky z plastov, papiera a lepenky, skla, viacvrstvového kombinovaného materiálu vyrobeného na báze lepenky a kovových obalov.

Možno teda konštatovať, že povinnosti podľa súčasnej právnej úpravy budú v upravenej forme a rozsahu prenesené do novej právnej úpravy.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch bude neobalovým výrobkom vyhradený výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie, pričom ide o výrobky z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvového kombinovaného materiálu vyrobeného na báze lepenky, pričom odpad z týchto výrobkov bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Výrobcovia neobalových výrobkov budú v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov zabezpečovať zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z týchto výrobkov v plnom rozsahu (minimálne do výšky zberového podielu). V súvislosti s neobalovými výrobkami je dôležitá skutočnosť, že plnenie povinností za ne bude možné realizovať len kolektívnym spôsobom, a to prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Dôležitá bude v novom zákone o odpadoch aj skutočnosť, že povinnosti výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nebude zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity, prejdú na distribútora týchto neobalových výrobkov.

Ciele za neobalové výrobky zatiaľ neboli presne definované, avšak je pravdepodobné, že budú stanovené v príslušnom vykonávacom predpise.

Pre výrobcov neobalových výrobkov bude taktiež dôležité, že po prijatí nového zákona im vznikne (okrem plnenia celého radu zákonom stanovených povinností voči zmluvnej OZV) aj

nová povinnosť vo vzťahu k verejnosti informovať konečných spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z týchto výrobkov, na druhej strane im zanikne povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.