17. 04. 2015

4. Aké povinnosti špecifikuje návrh zákona o odpadoch pre nakladanie s plastovými obalmi pre tekuté čistiace a dezinfekčné prostriedky?

Je dôležité rozlišovať, či ide o obaly naplnené nebezpečnými látkami alebo látkami, ktoré nie sú nebezpečné

Je dôležité rozlišovať, či ide o obaly naplnené nebezpečnými látkami alebo látkami, ktoré nie sú nebezpečné.

Novým zákonom nepríde ku zmene evidencie, pre obaly budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz.

V prípade obalov naplnených nebezpečnými látkami príde k zmene!

Obaly naplnené nebezpečnými látkami sú uvádzané v evidencii samostatne. Zároveň platí povinnosť hlásiť množstvo obalov naplnených nebezpečnými látkami uvedenými na trh do Recyklačného fondu.

Prijatím nového zákona príde k zániku Recyklačného fondu a tým sa zruší povinnosť podávať Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu.

Na obaly naplnené nebezpečnými látkami sa v súčasnosti nevzťahuje zákon č. 223/2001 Z.z., ale podľa zákona č. 119/2010 Z. z. bol rozsah zhodnocovania odpadov z obalov 100 %. Podľa nového zákona o odpadoch sa obaly naplnené nebezpečnými látkami, prípadne ich zvyškami, už budú musieť započítavať do základov plnenia povinností tykajúcich sa zberu, zhodnotenia alebo recyklácie. To znamená, že sa na tieto obaly budú vzťahovať limity zberu a zhodnocovania/recyklácie odpadov z obalov.

V návrhu nového zákona dochádza k zmene pojmu “povinná osoba“ na pojem „výrobca obalov“. Pod pojmom „výrobca“ sa bude v novom zákone rozumieť aj dovozca výrobku.

Novým zákonom o odpadoch príde k niekoľkým zmenám v zákonných povinnostiach výrobcu obalov:

  • OZV bude pri kolektívnom plnení zodpovedná za všetky povinnosti výrobcu obalov okrem troch povinností - materiálového zloženia obalov, označovania obalov a plnenia limitov a cieľov,
  • výrobca obalov bude prostredníctvom nového systému zainteresovaný na zabezpečovaní nakladania s odpadom,
  • výrobca obalov bude zodpovedný za ekodizajn,
  • nový zákon pomenováva trhový podiel a zberový podiel, - výrobca bude musieť zabezpečiť odobranie celého množstva vyzbieranej zložky z komunálneho odpadu,
  • k individuálnemu a kolektívnemu spôsobu plnenia povinností pribudne osobitný spôsob plnenia,
  • výrobca obalov už nebude mať povinnosť vypracovať Program prevencie vzniku odpadov z obalov. Taktiež zaniká povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.