1. Aké povinnosti vyplývajú z návrhu zákona o odpadoch pre malé prevádzky uvádzajúce na trh výrobky, ktoré sa balia, pričom množstvo obalov je do 200 kg?
Podľa aktuálne platného zákona č. 119/2010 o obaloch povinné osoby, ktoré uvedú na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok, nie sú povinné plniť záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov

Podľa aktuálne platného zákona č. 119/2010 o obaloch povinné osoby, ktoré uvedú na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok, nie sú povinné plniť záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

Po prijatí nového zákona dôjde k zásadnej zmene. Tí výrobcovia, ktorí uvedú na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov, budú povinní plniť záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a to znamená, že sa na nich budú vzťahovať všetky povinnosti stanovené v zákone.

Výrobca obalov t.j. pôvodca odpadu bude podľa nového zákona povinný:

a)    zaregistrovať sa v Registri výrobcov príslušnej komodity a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

b)    ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoviť prostredníctvom písomného splnomocnenia splnomocneného zástupcu,

c)    zabezpečiť materiálové zloženie vybraného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom zákona,

d)    plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vybraného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom časti zákona,

e)    zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených novým zákonom (príloha zákona) v oblasti nakladania s odpadmi z obalov,

f)    zabezpečiť nakladanie s vybraným prúdom odpadu,

g)    zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vybraného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie pre vybraný prúd odpadu,

h)    viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávanie ohlasovaných údajov,

i)    plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vybraného výrobku,

j)    vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle,

k)    zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vybraného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vybraný prúd odpadu,

Výrobca vybraného výrobku t.j. pôvodca odpadu môže zabezpečovať plnenie povinností d) až k) buď systémom individuálneho nakladania alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s odpadom.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.