15. Ako bude vyzerať nový informačný systém odpadového hospodárstva?
Návrh nového zákona o odpadoch prináša vytvorenie nového Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) v takej podobe, aby bolo možné sledovanie nakladania s jednotlivými prúdmi odpadu, t

Návrh nového zákona o odpadoch prináša vytvorenie nového Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) v takej podobe, aby bolo možné sledovanie nakladania s jednotlivými prúdmi odpadu, t. j. či je realizované v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva vrátane množstva produkcie odpadov.

Zavedený nový ISOH by mal zjednotiť a nahradiť niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatistické zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, informačné systémy tretích strán). Má význam ako nástroj na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale mal by slúžiť aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov a taktiež z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH by mal slúžiť aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v programe Slovenskej republiky a taktiež by mal poskytovať základné štatistické údaje a prehľady.

ISOH bude zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. V ISOH bude sústredená evidencia a relevantné hlásenia, budú v ňom zhromažďované údaje o pôvodcoch odpadov a taktiež o zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Súčasťou ISOH budú taktiež registre (napr. register výrobcov vyhradeného výrobku, register organizácií zodpovednosti výrobcov vybraných výrobkov, register zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva).

Prevádzkovateľom ISOH sa stane ministerstvo, ktoré túto povinnosť bude môcť preniesť na poverenú organizáciu.

Bude určená skupina subjektov, ktorých povinnosťou bude do ISOH bezplatne ohlasovať vymedzené údaje. Upravená bude frekvencia ohlasovania údajov pre orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce.

ISOH bude zriaďovať Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré bude zabezpečovať aj prevádzku systému, preto podrobnosti fungovania ISOH by malo spresniť ministerstvo.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.